Zgłoś uwagi

Poseł Jarosław Krajewski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Jarosław Krajewski:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Ministrowie! Panowie Prezesowie! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt kontynuować tę opowieść na temat budżetu z roku 2019, ponieważ to był bardzo dobry budżet. To, o czym będę mówił, dotyczy właśnie kwestii będących zaniedbaniem Platformy Obywatelskiej. Państwo tego nie zrobiliście i na tym będę koncentrował się w swoim wystąpieniu.

    Otóż pierwsza sprawa. Bardzo krótko ad vocem wcześniejszej wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej. Szanowni państwo, o czym państwo mówicie? Jeżeli państwo podważacie oczywiste fakty dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego, to spójrzmy na liczby. Jeżeli państwo nie spojrzycie na dochód rozporządzalny na jedna osobę w gospodarstwie domowym, który wzrósł, to jak państwo możecie podważać autentyczne, faktyczne informacje w tym zakresie. Dla nas jako parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości bardzo istotna w realizacji budżetu w 2019 r. pozostawała kwestia realizacji naszych zapowiedzi związanych w programami społecznymi. Te programy dotyczyły polityki społecznej i polityki rodzinnej. Ale nie byłoby możliwości realizacji tych programów, gdyby nie uszczelnienie systemu podatkowego, w tym szczególnie systemu podatku VAT.

    I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim urzędnikom, funkcjonariuszom, pracownikom i Krajowej Administracji Skarbowej, i służb specjalnych, i innych instytucji, takich jak Policja, którzy codziennie skrupulatnie realizują swoje zadania. Ich praca przynosi bardzo wymierny efekt, dobry dla każdego obywatela niezależnie od poglądów politycznych. W 2019 r. dochody budżetowe wyniosły po raz pierwszy ponad 400 mld zł. Spójrzmy, jak wyglądało to w poprzednich latach. Rok do roku były większe wpływy, dochody budżetowe, o 46 mld zł w porównaniu z rokiem 2018. Ale jeżeli spojrzymy na rok 2016 - nie chcę być złośliwy, więc nie będę tym razem porównywał tych dochodów do dochodów z 2015 r., kiedy państwo utraciliście władzę - to okaże się, że te dochody budżetowe były mniejsze w porównaniu z rokiem 2019 o 124 mld zł. To jest kwestia zwiększenia skuteczności, jeśli chodzi o egzekwowanie podatków, należności, i wyrównywanie szans każdego obywatela i każdego przedsiębiorcy. Bo w warunkach wolnego rynku każdy może działać na tych samych zasadach. Nie ma równych i równiejszych jak w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy mafia paliwowa miała się naprawdę bardzo dobrze i zaraz o tym dokładnie powiem.

    Ten wzrost dochodów do budżetu państwa to jest również efekt wprowadzenia takich mechanizmów, jak STIR, SENT czy jednolity plik kontrolny. A efektem tych konkretnych działań jest ograniczenie luki podatkowej z 24% w 2015 r. do 12% w 2019 r. To są fakty i cieszę się, że państwo tym faktom nie zaprzeczycie.

    Ale jeżeli już spojrzymy na to, co mówiła pani poseł Leszczyna... Proszę bardzo. Nastąpił wzrost legalnej sprzedaży oleju napędowego w 2019 r., zwiększony o 36% w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost legalnej sprzedaży benzyn silnikowych o 25% w porównaniu z rokiem 2015. Szara strefa w przypadku sprzedaży alkoholu zmniejszyła się w ciągu 2 ostatnich lat ponad dwukrotnie. Szara strefa w przypadku wyrobów tytoniowych zmniejszyła się z 16%, prawie 17% w 2015 r. do 8,5% w roku ubiegłym. To są fakty, które pokazują, że ten budżet został bardzo dobrze przygotowany i jeszcze lepiej zrealizowany.

    Jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących polityki społecznej, to spójrzmy na rynek pracy. Otóż na koniec roku stopa bezrobocia wynosiła 5,2% i w porównaniu do końca 2015 r. był to spadek o 46%. Jeżeli spojrzymy na redukcję liczby osób pozostających długotrwale bez pracy, osób długotrwale bezrobotnych, to w porównaniu do roku 2015 mamy spadek o 65%. Spójrzmy na liczbę osób pracujących, a to jest związane z kwestią demografii, z kwestią Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o których też za chwilę wspomnę. Liczba osób pracujących w 2019 r. wyniosła 16 900 tys. osób i to był wzrost w porównaniu z rokiem 2015 o 2100 tys. osób.

    Minimalne wynagrodzenie, pan poseł przed chwilą o tym mówił, w 2019 r. to minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2250 zł, w tym roku już wynosi 2600 zł. Co było kluczowe? W roku 2015 nie było żadnej minimalnej stawki godzinowej. Prawda? Prawda. A w 2019 r. ta stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł.

    Jeżeli spojrzymy na kwestie związane z wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych, to wypłacono 146 tys. zasiłków, to jest o 5 tys. mniej niż w roku 2018. Nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,7%, wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia o 6,5%.

    Koncentrując się na polityce społecznej, na polityce rodzinnej, musimy podkreślić ponaddwukrotny wzrost względem roku 2015, który jest przeznaczany z budżetu państwa na politykę rodzinną. To też program, który jest mi szczególnie bliski, którego będę bronił jak niepodległości, chodzi o program ˝Rodzina 500+˝. Wreszcie mamy powszechny, trwały program polityki rodzinnej, który jest programem bezpośrednim. Od 1 lipca 2019 r., Wysoka Izbo, nastąpiło rozszerzenie uprawnienia programu ˝Rodzina 500+˝ na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego. Możemy powiedzieć, że od tego momentu ten program był w 100% powszechny.

    Jeżeli mówimy o kwestii trzynastej emerytury, to rok 2019 był pierwszym rokiem, kiedy emeryci i renciści otrzymali trzynastą emeryturę, a my jesteśmy zgodni, jako większość parlamentarna, że celem pastwa jest realizacja konstytucyjnych zobowiązań. To jest droga państwa solidarnego, państwa, które zapewnia równość szans. Stąd rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla rodziny, dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, gdzie to realne wsparcie zostało zwiększone. (Oklaski)

    Gdy mówię o obowiązku zapewnienia finansowego bezpieczeństwa obywatelom, to chciałbym wspomnieć, że w roku 2019 zostało zaproponowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych - w styczniu 2019 r. uruchomiono Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

    Jeżeli mówimy o programie ˝Rodzina 500+˝, Wysoka Izbo, to ubiegły rok był rekordowy, gdyż państwo zainwestowało bezpośrednio w polskie rodziny 31 mld zł. To były większe środki, jeśli porównamy to do roku 2018. I mam bardzo dobrą wiadomość dla polskich rodzin, ponieważ rok 2020 będzie miał jeszcze lepsze wyniki w tym zakresie.

    Jeżeli mówimy o kwestii związanej z programem ˝Rodzina 500+˝, to musimy wspomnieć, że na koniec roku 2019 wsparciem w postaci świadczenia wychowawczego objętych zostało 6400 tys. dzieci w Polsce. Jeżeli mówimy o emeryturze+, to warto tutaj przypomnieć, że w maju 2019 r. emeryci i renciści otrzymali 1100 zł i to była propozycja dodatkowego wsparcia dedykowana prawie 10 mln Polaków. Oczywiście możemy mówić o dodatkowych programach, takich jak ˝Senior+˝, z 80-milionowym budżetem w 2019 r. To są również zmiany bardzo ważne z punktu widzenia rodzin wielodzietnych. Mam na myśli choćby zmianę dotyczącą Karty Dużej Rodziny, którą zostali w ubiegłym roku objęci wszyscy rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. To jest kwestia bardzo realnego wsparcia ze strony państwa.

    Mówimy również o kwestii związanej ze wzrostem świadczeń emerytalno-rentowych o ustawowy wskaźnik waloryzacji, nie mniej niż 70 zł. To jest również ta konsekwentna realizacja ze strony Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnego wsparcia dla emerytów i rencistów.

    Jeżeli mówimy, Wysoka Izbo, na temat bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, to chciałbym wspomnieć o kwestii związanej z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że to jest kwestia przyszłości. Nie będę wnikał w to, jak ten fundusz został skonstruowany, w to, jaka jest spuścizna po latach komunizmu, ale możemy sięgnąć do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powiedzieć, jak ten fundusz wyglądał w 2019 r. Korzystna sytuacja na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia, przyczyniła się do osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów funduszu ze składek. Jeżeli mówimy o tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to warto wspomnieć, że bardzo korzystnie ukształtował się udział wpływów ze składek w relacji do wydatków - przekroczono 80,7%.

    Jeśli chodzi o główną pozycję przychodów FUS w 2019 r., to stanowiły ją składki na ubezpieczenia społeczne, które wyniosły 198 mld zł. Warto również zwrócić uwagę na wskaźnik ściągalności składek na FUS w 2019 r., który wyniósł 99,3%, i było to kolejne poprawienie tego wskaźnika ściągalności. Dzięki temu dotacja z budżetu państwa była niższa o 9,5 mld zł, niż planowano.

    Wysoka Izbo! Naprawdę w 2019 r., jeśli chodzi o politykę społeczną, politykę rodzinną, możemy, powinnyśmy powiedzieć to ponad podziałami, że to był bardzo dobry rok dla polskich rodzin, polskich seniorów i było wymierne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.5
Pozycja w rankingu:
198
Liczba głosów: 13
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.