Zgłoś uwagi

Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Sprawozdawca Henryk Kowalczyk:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu.

    Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2019 r. na posiedzeniach, które odbywały się w dniach od 24 czerwca do 14 lipca. W trakcie prac nad sprawozdaniami z wykonania budżetu komisja finansów rozpatrzyła zgodnie z postanowieniem marszałka Sejmu zarówno części budżetowe będące w kompetencjach komisji, jak i te, które były przedmiotem prac innych komisji. Inne komisje sejmowe przedłożyły Komisji Finansów Publicznych 26 opinii, przy czym były to opinie pozytywne. Należy dodać, że Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w częściach 21: Gospodarka morska, 62: Rybołówstwo, 83: Rezerwy celowe, budżety wojewodów oraz wykonanie planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wskazała, iż wnioski o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu państwa w części: Gospodarka wodna, żegluga śródlądowa nie uzyskały poparcia większości uczestniczących w głosowaniu posłów. W związku z tym komisja nie wyraziła opinii o wykonaniu budżetu państwa w tych częściach budżetowych. Również nie było opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. To wzbudziło m.in. dyskusję na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 lipca, aby przeczekać sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, jednak na podstawie opinii Biura Analiz Sejmowych Komisja Finansów Publicznych postanowiła rozpatrzyć te części budżetu bez czekania na opinię komisji kontroli, ponieważ jako komisja wiodąca w sprawach całego budżetu miała obowiązek przedstawienia Sejmowi sprawozdania ze swoich prac w wyznaczonym przez Prezydium Sejmu terminie.

    W trakcie posiedzeń Komisja Finansów Publicznych zapoznała się nie tylko z opiniami innych komisji, ale także z opiniami posłów koreferentów, stanowiskami Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiciele izby wskazywali m.in. na przyjętą metodykę i zakres przeprowadzonych kontroli oraz na ich efekty, zwracając szczególną uwagę na stwierdzone nieprawidłowości. Członkowie komisji zadawali pytania, odbywała się dyskusja, aczkolwiek nie zawsze ta dyskusja miała miejsce, ponieważ przedłożone rekomendacje czy informacje i materiały nie budziły czasami żadnych zastrzeżeń. Podczas posiedzeń komisji składane były również dodatkowe wyjaśnienia przez przedstawicieli resortów i innych dysponentów budżetu. W czasie posiedzenia komisji posłowie poruszali m.in. kwestie zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym, m.in. dotyczących stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości czy uchybień, poprawy ściągalności podatków i luki podatkowej, wysokości kosztów obsługi długu zagranicznego, przejrzystości finansów publicznych, dalszych losów zapowiadanej reformy finansów publicznych czy przeglądu wydatków, również na ochronę zdrowia, w tym zadłużenia szpitali, zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym np. był podnoszony problem niskich wynagrodzeń w regionalnych izbach obrachunkowych.

    Posłowie Komisji Finansów Publicznych byli również zainteresowani sprawami dotyczącymi Komisji Nadzoru Finansowego, wydatków Funduszu Kościelnego, efektywności prac Trybunału Konstytucyjnego, wydatków rzecznika praw obywatelskich, relacji do Instytutu Pamięci Narodowej, wykorzystania środków europejskich, przesunięcia środków z rezerw celowych na realizację programu 500+, gdyż w trakcie 2019 r. poszerzono zakres tego programu, wydatków z Funduszu Sprawiedliwości czy pytań dotyczących funkcjonowania np. Straży Marszałkowskiej.

    W dniu 14 lipca Komisja Finansów Publicznych odbyła głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez posłów o negatywne oceny wykonania budżetu, już nie mam czasu na wymienienie tych wniosków, w każdym razie wnioski te (Dzwonek) dotyczyły zarówno fragmentów budżetu, które uzyskały pozytywne opinie Najwyższej Izby Kontroli, jak i innych komisji sejmowych. Wszystkie te wnioski nie uzyskały akceptacji Komisji Finansów Publicznych, a więc warto podkreślić, że cały budżet uzyskał pozytywną ocenę Komisji Finansów Publicznych.

    Warto jednak podkreślić, że łącznie oceny Najwyższej Izby Kontroli za wykonanie budżetu państwa w roku 2019 były lepsze od tych, które były za rok 2018, a z kolei 2018 r. też był lepszy niż 2017 r. Świadczy to o tym, że coraz mniej jest negatywnych uwag i wniosków Najwyższej Izby Kontroli, jeśli już, to odnosiły się bardzo szczegółowych spraw dotyczących kontrolowanych jednostek, a liczba kontrolowanych jednostek po raz kolejny znacznie wzrosła w z rokiem 2019.

    Dlatego też, już podsumowując, komisja w dniu 14 lipca w wyniku głosowania przyjęła projekt uchwały zaproponowany przez prezydium komisji. W pkt 1 tej uchwały komisja proponuje przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w pkt 2 - udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za ten okres, natomiast w pkt 3 - zwrócenie się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

    Tak w bardzo wielkim skrócie wygląda sprawozdanie z pracy Komisji Finansów Publicznych dotyczące realizacji budżetu państwa za rok 2019, które zawiera wnioski o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.