Zgłoś uwagi

Jarosław Szajner - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
34 wyświetleń
1

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484).

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, druk nr 484. Ten rządowy projekt ma na celu wprowadzenie zmian, które przedstawię w trzech punktach.

    Po pierwsze, dostosowanie porządku prawnego do zmian wprowadzonych do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. oraz wprowadzenie zmian towarzyszących w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważnienia wiz krajowych pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

    Po drugie, wprowadzenie odpowiednich środków pozwalających na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do programu ruchu bezwizowego, Visa Waiver Program, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dotyczącego tzw. urzędników imigracyjnych.

    Po trzecie, wprowadzenie zmian w zakresie podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i jeden z wymogów wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o taką wizę.

    I tak odnośnie do punktu pierwszego. W zakresie dostosowania polskiego prawa do znowelizowanego Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i zmian towarzyszących w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważnienia wiz krajowych w projekcie proponuje się przede wszystkim rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wiz w związku z art. 14 ust. 4 kodeksu wizowego. Są to informacje dotyczące m.in. tożsamości administratora danych, celów przetwarzania danych, okresu przetwarzania danych, okresu przechowywania danych, prawa dostępu do danych i możliwości ich skorygowania lub usunięcia, w przypadku gdyby to przetwarzanie było bezprawne. Na ministra właściwego do spraw zagranicznych nałożono również nowe obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem przepisów kodeksu wizowego, dotyczące porozumień o reprezentacji wizowej.

    Zaproponowano wprowadzenie ogólnych terminów wydania wizy krajowej przez konsula z możliwością ich wydłużenia. Zaproponowano rozwiązanie, w którym wizy będą wydawane, będą podlegały załatwieniu przez konsula w terminie do 15 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia tego terminu do 60 dni, z uwagi na konieczność przeprowadzenia bardziej rozbudowanej weryfikacji ryzyka migracyjnego przez konsula. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach. Przepisy zmienionego kodeksu wizowego stanowią, że w sytuacji gdy dokument podróży cudzoziemca nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 12 kodeksu wizowego, konsul uznaje wniosek za niedopuszczalny. W konsekwencji takie też rozwiązanie zaprojektowano dla procedury wydawania wizy krajowej. Jeżeli cudzoziemiec aplikujący o wydanie wizy krajowej nie będzie posiadał dokumentu podróży spełniającego wymogi przewidziane w ustawie o cudzoziemcach, jego wniosek będzie uznawany za niedopuszczalny.

    Projekt ustawy przewiduje również zmiany mające na celu wyeliminowanie wątpliwości co do formy wydawania przez konsula decyzji utrzymującej w mocy decyzję konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o cofnięcie lub unieważnienie wizy Schengen lub wizy krajowej.

    Projektowane przepisy przewidują, że ww. decyzje będą wydawane na formularzu. Określają one też jego niezbędne elementy, a wzór formularza decyzji będzie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Zmiany te mają przyspieszyć i usprawnić procedurę wydawania oraz cofania i unieważniania wiz. Stanowią one odpowiedź na potrzeby, jakie zostały dostrzeżone w praktyce konsularnej w ostatnich latach.

    W tym samym celu zmienione zostaną również przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. Zostaną w nim dodane nowe elementy ułatwiające późniejsze procedowanie nad tym wnioskiem. Z uwagi na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen określonych w kodeksie wizowym oraz możliwość modyfikacji tych opłat na podstawie decyzji wykonawczych Rady konieczna jest również zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

    W zakresie punktu 2. Projekt ustawy przewiduje zmiany związane z programem ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi, który wymaga, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem byli sprawdzani pod kątem niekaralności. (Dzwonek) Dzisiejszy stan prawny nie gwarantuje pełnego wykonania przez Rzeczpospolitą Polskę takiego zobowiązania. W związku z tym proponuje się wprowadzenie szczególnych regulacji ustanawiających wspólny standard dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich, Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie ministrze.

    Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner:

    Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.