Zgłoś uwagi

Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Robert Warwas, Józefa Szczurek-Żelazko - pytanie z 23 lipca 2020 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 15
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Barbara Dziuk, Grzegorz Wojciechowski, Robert Warwas, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS
w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego i rekompensat dla pielęgniarek i personelu medycznego podczas pandemii COVID-19

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W trakcie epidemii rząd zagwarantował opiekę wszystkim, którzy zostali dotknięci epidemią COVID-19, oraz wprowadził regulacje ograniczające zatrudnienie pracowników szpitali jednoimiennych i zakaźnych w innych jednostkach. W ramach tego jednoimienne szpitale otrzymały dodatkowe rekompensaty. I tu mam pytanie do pani minister: Jak wygląda dodatkowe wsparcie finansowe, rekompensata dla pielęgniarek i personelu medycznego podczas pandemii COVID-19? Ile osób z personelu medycznego zostało objętych tym wsparciem? Jakie kwoty zostały wypłacone oraz ile wynosiła średnia rekompensata w ramach COVID-19 przypadająca na pracownika medycznego? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Okres pandemii, te ostatnie parę miesięcy to był czas, kiedy wszyscy zostaliśmy postawieni przed nowymi wyzwaniami, które do tej pory nie występowały nie tylko w ochronie zdrowia, ale w całym naszym życiu publicznym. Te wyzwania rodziły pewne niepokoje wśród pracowników m.in. ochrony zdrowia, mimo że w toku kształcenia przed- czy podyplomowego byli oni przygotowywani do działania w warunkach zagrożenia epidemicznego. Niemniej jednak w pewnych momentach wyzwalały się emocje, które powodowały, że ten strach, ten niepokój narastał.

    Obawa przed zarażeniem była czasami bardzo silna i dlatego też minister zdrowia wspólnie z obecnym rządem zarówno podejmował konkretne działania, aby wzmocnić pracowników ochrony zdrowia, aby stworzyć im bezpieczne warunki pracy poprzez m.in. dostarczanie środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekcyjnych, czyli tych zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczne wykonywanie zawodu, jak również podjął szereg działań mających na celu poprawę warunków wynagradzania.

    Przede wszystkim chcę na wstępie podkreślić, że kwestia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest zadaniem dyrektora podmiotu leczniczego. Dlatego też rząd podjął decyzję o wzmocnieniu finansowania poszczególnych placówek, szczególnie tych, które zajmowały się leczeniem pacjentów z COVID-19, czyli zarówno szpitali jednoimiennych, jak również oddziałów zakaźnych, które deklarowały wolę leczenia pacjentów z COVID-19. Do tych szpitali został skierowany szeroki strumień środków finansowych, które dawały możliwości podwyższenia wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym właśnie w tych podmiotach leczniczych. Chcę podkreślić, że wzrost nakłady czy wzrost środki, które były przekazane do podmiotów leczniczych, wzrosły w granicach 74%, a zatem to był wyraźny wzrost finansowania tychże szpitali, przy jednoczesnym wsparciu, tak jak powiedziałam, w zakresie środków ochrony indywidualnej, co mogło wpłynąć na zmniejszenie kosztów.

    Ale niezależnie od elementu wzrostu finansowania, który dawał dyrektorom możliwość podwyższenia wynagrodzeń, minister zdrowia podjął decyzję mającą na celu zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którym ograniczono zatrudnienie do podmiotu, który zajmuje się pacjentami z COVID-19. To ograniczenie dotyczyło pracowników zatrudnionych zarówno w szpitalach jednoimiennych, jak również w oddziałach zakaźnych. Ponieważ cześć tych pracowników świadczyła pracę w innych podmiotach leczniczych, w wyniku wspomnianego ograniczenia nastąpiło uszczuplenie ich budżetów. W związku z tym minister zdrowia podjął decyzję o rekompensacie dla tychże pracowników. W przypadku objęcia pracownika obowiązkiem zakazu pracy w innym podmiocie leczniczym została przyznana rekompensata w wysokości 80% wynagrodzenia brutto uzyskiwanego w innym podmiocie, ale kwota ta nie mogła być wyższa niż 10 tys. zł. Wzrostem wynagrodzeń zostali objęci również pracownicy już zatrudnieni w tych podmiotach leczniczych. W tym przypadku wynagrodzenia wzrosły o 50%. Na ten cel przeznaczyliśmy dodatkowo 51 179 220 zł. Poszczególne województwa w zależności od liczby szpitali jednoimiennych i zatrudnionych w nim pracowników otrzymały konkretne dodatkowe środki. Największy strumień środków wpłynął do województwa mazowieckiego, gdzie wojewoda uzyskał dofinansowanie... Szpitale, podmioty lecznicze uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln zł. Jeśli chodzi o województwo łódzkie, dofinansowanie wyniosło ponad 5 mln zł. Łącznie, tak jak powiedziałam, było to ponad 51 mln zł.

    Jak to się przełożyło na średnie wynagrodzenie pracownika? Jeżeli chodzi o lekarzy, średnio ta rekompensata miesięczna wyniosła 4785 zł, natomiast w przypadku pielęgniarek - 2111 zł, ratowników medycznych - 2669 zł, pozostałych zawodów - 1643 zł. To były, tak jak powiedziałam, rekompensaty dla pracowników zatrudnionych w szpitalach jednoimiennych z tytułu objęcia ich obowiązkiem (Dzwonek) ograniczania miejsca zatrudnienia.

    Chciałabym jeszcze podkreślić, że pracownicy podmiotów leczniczych na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 zostali objęci nową regulacją. W przypadku, gdy pracownicy zostali skierowani decyzją na kwarantannę w związku z kontaktem z pacjentem chorym na COVID-19 bądź też sami zachorowali na COVID-19, mieli oni prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych. A więc rząd wykazał też daleko idące wsparcie tych pracowników, mając na względzie fakt, że mogli zarazić się koronawirusem w trakcie wykonywania tej pracy.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Bardzo chciałam podziękować zarówno pani minister, jak również Ministerstwu Zdrowia za podjęte działania w celu wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia. Mam pytanie, które się łączy z tym całym obszarem. Mianowicie szeroką, liczną grupę, która była bardzo narażona na zarażenie się, stanowili seniorzy. Bardzo proszę panią minister o informację, jakie działania rząd podjął w tym zakresie, aby wesprzeć DPS-y, dzienne ośrodki pomocy seniorom. Jest to, powiedziałabym, ważny element, ponieważ w mediach można było usłyszeć, że wiele tych ośrodków nie radziło sobie z tym faktem. Chcę podkreślić, że te ośrodki są pod zarządem samorządowców, którzy też borykali się z tymi problemami. Czy rząd przygotował ofertę i wsparł (Dzwonek) te działy? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Seniorzy byli grupą ryzyka, osobami, które były szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem. W związku z tym powinni oni zostać objęci szczególną opieką i powinny być stosowane odpowiednie standardy, które mają zapobiec transmisji wirusa. Szczególnie seniorzy zgrupowani w jednym miejscu zamieszkania w większej ilości, czyli w DPS-ach, czy przebywający w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych lub zakładach opiekuńczo-leczniczych - widzieliśmy to na podstawie doświadczenia - w trakcie kontaktu czy, powiedzmy, przy kontakcie z osobą, która była zarażona, bardzo szybko ulegali zakażeniu. Transmisja była bardzo szybka. Mało tego, jak świadczą dowody naukowe, przebieg choroby COVID u seniorów był bardziej dramatyczny. Dlatego podjęliśmy decyzję o szczególnej ochronie seniorów. Ta ochrona miała polegać m.in. na tym, że przygotowaliśmy projekt, który premiował te domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, które organizują rotacyjny system pracy i zatrudniają pracowników tylko i wyłącznie w danym podmiocie. Chodziło o to, aby nie następowała migracja pracowników np. ze szpitali do domów pomocy społecznej czy ze szpitali ostrych do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, bo taka migracja była największym zagrożeniem ze względu na transmisję wirusa. Podmioty lecznicze czy DPS-y, które wprowadziły taki system pracy, otrzymają dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników. Na ten cel przeznaczone zostało ok. 250 mln zł. W tej chwili trwają już postępowania w Narodowym Funduszu Zdrowia, na mocy których dyrektorzy podmiotów leczniczych, ZOL-i, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych będą mogli występować do prezesa narodowego funduszu o rekompensatę dla pracowników zatrudnionych w systemie rotacyjnym. Przewidujemy, że średnio dla osób zatrudnionych w tym systemie będzie zakładana rekompensata w wysokości ponad 2,5 tys. zł dla pielęgniarki, dla ratownika medycznego, dla pozostałych pracowników - w wysokości 2100, a 1600 zł dla obsługi. W przypadku zadeklarowania takiego systemu pracy w jednym podmiocie leczniczym te środki zostaną przekazane w taki sposób, aby zrekompensować ewentualną utratę dochodów tych pracowników z tytułu świadczenia pracy w innych zakładach przed pandemią. (Dzwonek) Myślę, że to jest wyjście naprzeciw i zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom przebywającym w placówkach opieki całodobowej. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.