Zgłoś uwagi

Poseł Ryszard Bartosik - Wystąpienie z dnia 06 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druki nr 335 i 353).

Poseł Sprawozdawca Ryszard Bartosik:

    (Wypowiedź posła jest wyświetlana na telebimach)

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, druk nr 335.

    Marszałek Sejmu, zgodnie z regulaminem Sejmu, skierowała w dniu 15 kwietnia 2020 r. niniejszy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

    Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt zmiany ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu wprowadza do polskiego porządku prawnego postanowienia przepisów art. 20-36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych Unii Europejskiej. Wymienione przepisy rozporządzenia nr 2019/1009 będą obowiązywały od 16 kwietnia 2020 r.

    Przepisy art. 20-36 rozporządzenia nr 2019/1009 nakładają na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych Unii Europejskiej oraz monitorowania jednostek notyfikowanych.

    Wysoki Sejmie! Przepisy te określają organ notyfikujący i jego zadania. W Rzeczypospolitej Polskiej organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Proponuje się również, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

    Wysoki Sejmie! Wprowadza się też obowiązek ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczący opracowania procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność oraz monitorowania jednostek notyfikowanych. A następnie na podstawie art. 23 rozporządzenia nr 2019/1009 minister ten poinformuje Komisję Europejską o tych procedurach oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.

    Są również w tej ustawie zmiany dotyczące stosowania mocznika. Dotyczą one otoczkowania mocznika w celu ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery zgodnie z kierunkiem działania Komisji Europejskiej.

    Chcę jeszcze powiedzieć, że wprowadzenie w projektowanej ustawie regulacji zawartych w przepisach rozporządzenia nr 2019/1009 pozostaje bez wpływu na aktualne przepisy krajowe, które dotyczą wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Te nawozy i środki nadal będą wprowadzane do obrotu na naszym terytorium na podstawie pozwolenia na ich wprowadzenie do obrotu udzielonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

    W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszę Wysoki Sejm o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Dzwonek)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.