Zgłoś uwagi

Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka, Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Krystyna Szumilas - pytanie z 30 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłanki Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka, Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Krystyna Szumilas - KO
w sprawie uczniów, którzy nie uczestniczą w procesie zdalnej edukacji ani nie korzystają z innych form edukacji od momentu zamknięcia placówek edukacyjnych, z uwzględnieniem uczniów szkół specjalnych wymagających specjalnego wsparcia, oraz w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
37 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Szumilas:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście miałam pytać o organizację egzaminu ósmoklasisty i matur, ale od wczoraj mamy całkiem inną sytuację edukacyjną. Otóż 24 kwietnia rząd ogłosił, że przedszkola będą zamknięte do 25 maja, a wczoraj, 5 dni później, ogłosił, że mają być otwarte od 6 maja. Przypomnę sytuację epidemiczną. Otóż 24 kwietnia odnotowano 343 nowe przypadki chorych, natomiast wczoraj - 422. W ciągu 5 dni zmarło prawie 200 osób. Co takiego się stało, że nagle rząd zmienił swoją decyzję i zaskoczył wszystkich, przede wszystkim dyrektorów placówek oświatowych i samorządowców? Co się stało, że rząd nie daje samorządom i dyrektorom czasu na przygotowanie przedszkoli, na odkażenie, na przygotowanie procedur bezpieczeństwa?

    Rząd nie przekazał również konkretnych wytycznych dotyczących liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych. Stwierdził tylko, że organ prowadzący może zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, natomiast nie podał, jakie są normy, mimo że wiemy, że w sklepach czy kościołach normy są dokładnie określone. Rząd nie przekazał wytycznych co do tego, czy w przedszkolach mają być maseczki, rękawice, fartuchy. Sprzedawczyni w sklepie jest zobowiązana do takiego zabezpieczenia, a w przypadku przedszkola mówi się, że w razie potrzeby dyrektor ma ten sprzęt udostępnić. Nie zostały przygotowane procedury bezpieczeństwa, nie ma żadnych wytycznych, które dotyczyłyby kadry.

    Nasuwa się też pytanie o zapewnienie kadry w przedszkolach, ponieważ nauczycielki czy pracownicy (Dzwonek) przedszkola opiekują się dziećmi w wieku do 8 lat, a są tacy pracownicy, którzy mają więcej niż 60 lat. I trzeba to zrobić nagle, w ciągu 2 dni, bo przypominam: jutro jest długi weekend majowy, a placówki mają być czynne od środy. Jak to wszystko zorganizować? W środę będą zawiedzeni rodzice, którzy mimo deklaracji rządu nie będą mogli odprowadzić swoich dzieci do przedszkoli tylko dlatego, że rząd nie dał czasu na to, żeby te placówki przygotować.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, to zostały podpisane wczoraj przez ministra edukacji narodowej dwa rozporządzenia, na mocy których została przywrócona działalność przedszkoli. Jak pamiętamy, działania ministra w tej sprawie najpierw wynikały z kwestii ograniczenia działalności szkół i przedszkoli w 2 pierwszych dniach tylko do zadań, czyli działań opiekuńczych, później ta działalność została ograniczona. Szkoły i przedszkola faktycznie wznowiły swoją działalność w sposób zdalny od 25 marca. Te działania zostały przedłużone do 24 maja.

    Jeżeli chodzi o szkoły, to mamy do czynienia z sytuacją, w której przyjęta we wcześniejszych rozporządzeniach forma działalności dydaktycznej poprzez nauczenie zdalne jest kontynuowana, natomiast w przypadku przedszkoli ta działalność w formie tradycyjnej została przywrócona. Tu jednak, tak jak w każdym przypadku, kluczową kwestią jest sprawa bezpieczeństwa. W rozporządzeniu z 29 kwietnia w § 4d ten element także został uwzględniony: dla jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów i w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, głównego inspektora sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. A więc w tym rozporządzeniu te kwestie zostały określone.

    Równocześnie razem z tym zostały przedstawione wytyczne dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego. Razem z podjęciem tej decyzji, w uzgodnieniu z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, takie wytyczne zostały przedstawione. Jest tam mowa o tym, w jaki sposób należy podjąć działania, które dotyczą komunikacji dyrektora z rodzicami, a także są tam instrukcje dla nauczycieli i rodziców. Chodzi o instrukcje, które dotyczą mycia rąk, korzystania z placów zabaw i boisk, prac porządkowych, a więc kwestii dezynfekowania powierzchni dotykowych, procedur postępowania na wypadek zakażenia, organizowania spotkań z pracownikami, a także kwestii dotyczących pracowników powyżej 60. roku życia. Chodzi o to, aby tych osób nie angażować w zajęcia opiekuńcze.

    Instrukcje dotyczą też kwestii unikania rotacji nauczycieli, czyli chodzi o to, żeby daną grupą opiekował się jeden nauczyciel czy ta sama grupa nauczycieli. Są także kwestie przygotowania pomieszczeń, ochrony osobistej, udostępnienia numerów telefonów do użytku dyrektora, jak np. numery do kuratora oświaty, do stacji sanitarno-epidemiologicznej, do służb medycznych, do organu prowadzącego, tak żeby przygotować komunikację z rodzicami. Poruszone są także kwestie dotyczące tego, w jaki sposób należy zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków.

    Instrukcja dotyczy także nauczycieli, zawiera wskazówki, w jaki sposób można wychodzić z danej placówki, a także zalecenie, aby nie organizować wyjść poza teren placówki. W instrukcji poruszone są także kwestie dezynfekowania, używania określonego rodzaju zabawek, zwracania uwagi na to, żeby dzieci myły ręce. Są także instrukcje dla rodziców, a więc zalecenia dotyczące tego, kiedy powinno się używać maseczek, żeby nie przyprowadzać dziecka do placówki, gdy jest chore lub gdy ktoś z rodziny przebywa na kwarantannie. Chodzi o to, żeby przypominać o podstawowych zasadach.

    Jeśli chodzi o decyzję o otwarciu przedszkoli, to zostało to przygotowane i w sensie prawnym, i w zakresie wytycznych dla dyrektorów, dla organów prowadzących, dla nauczycieli.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Katarzyna Lubnauer:

    Panie Ministrze! Muszę powiedzieć, że oczywiście nie otrzymałyśmy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wytycznych odnośnie do liczby dzieci i kwestii, w jaki konkretnie sposób zachować social distance w przypadku dzieci przedszkolnych lub żłobkowych. Ale wrócę jednak do podstawowego tematu, pytania, które miałyśmy zadać.

    Chciałam spytać, czy ministerstwo dysponuje danymi, czy wie, jaka jest liczba uczniów, z którymi szkoła nie ma obecnie kontaktu, z którymi nie ma możliwości kontaktu po zamknięciu szkół i wprowadzeniu edukacji zdalnej. Dotyczy to uczniów nie tylko szkół typowych, ale również innych szkół, szczególnie specjalnych, gdzie podobno nawet 20% uczniów jest po prostu niedostępnych, nie ma kontaktu z nauczycielami.

    I drugie pytanie. Jeżeli tak szybko zdecydowano o otworzeniu żłobków i przedszkoli, choć nie wiem, jak będzie tam zachowany, jak powiedziałam, ten social distance, to dlaczego nie zdecydowano się, w obliczu wcześniejszej decyzji o egzaminach ósmoklasisty, które mają przypaść w dniach od 16 do 18 czerwca, żeby otworzyć szkoły właśnie dla ósmoklasistów? Chodzi o to, żeby jeszcze wykorzystać ten czas (Dzwonek) na przygotowanie ich do egzaminów ósmoklasisty, ponieważ, jak wiadomo, stracili już bardzo dużo w zakresie takiej normalnej edukacji. Dotyczy to szczególnie dzieci wykluczonych cyfrowo. Chodzi o tę różnicę społeczną, która w tej chwili będzie szczególnie głęboka, a którą zwykle wyrównuje szkoła. Dlaczego nie otworzono szkół dla tych dzieci?

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Podejmując decyzję o tym, aby od 25 marca przywrócić działalność dydaktyczną szkół w postaci zdalnej, chcemy zwrócić uwagę, że przed podobnym dylematem stanęły praktycznie wszystkie kraje w Europie. Podejmując tę decyzję, staraliśmy się także uwzględnić te wszystkie przesłanki, które wynikają z naszego systemu oświaty i możliwości technicznych, które mamy, czyli z jednej strony dotyczyło to wyposażenia w dziennik elektroniczny na poziomie 72% szkół w skali kraju i możliwości platformy MEN-owskiej e-podręczniki, a także tych możliwości technicznych, które mieliśmy, a z drugiej strony odbywało się to z uwzględnieniem faktu dużej autonomii szkoły w Polsce i autonomii nauczyciela, autonomii co do wyboru programu nauczania, wyboru podręcznika. Staraliśmy się to wykorzystać, nie narzucając jednolitej formy, wykorzystując również te możliwości technicznych, które tutaj miała szkoła.

    Patrząc z tego punktu widzenia, staraliśmy się monitorować kwestie, które dotyczyły szkół pomiędzy 12 marca a 20 marca, czyli wtedy, kiedy zapadły decyzje o podjęciu dalszych działań, kuratorzy monitorowali sytuację, jak szkoły są przygotowane do takich działań. Równocześnie staraliśmy się monitorować, w jaki sposób też ta działalność zostanie podjęta. W efekcie tych działań kuratorzy, monitorując szkoły, uzyskali informację, że 100% szkół takie działania podjęło, równocześnie wykorzystało... I tutaj dyrektorzy wskazali, że 13 753 szkoły prowadziły tę działalność przede wszystkim w oparciu o dziennik elektroniczny, platformę e-podręczniki. Wskazań było 13 570. Ponad 17 tys. szkół wskazywało także na inne środki, czyli techniczne, media społecznościowe.

    W przypadku szkół specjalnych początkowo ich działalność nie była zawieszona, natomiast działalność większości z nich została zawieszona z tego powodu, że na mocy przepisów, które to umożliwiały, rodzice zaczęli zabierać stamtąd uczniów. Stąd ta działalność została zawieszona 6 kwietnia, ale cały czas jest monitorowana i też możemy powiedzieć, że praktycznie w 100% przystąpiono tam do działań na odległość. Jeżeli chodzi o wiele innych działań, w tym rewalidację, to praktycznie odbywa się to w 96%. Także instrukcja zawarta na platformie e-podręczniki czy na stronie MEN-u pozwalała na to, aby w odpowiedni sposób te działania wobec tych dzieci podjąć.

    Natomiast w przypadku nadzoru żadne przepisy się nie zmieniły (Dzwonek), czyli dalej nadzorujemy. W przypadku obowiązku nauki, obowiązku szkolnego tutaj nic się nie zmieniło, czyli nadzoruje to dyrektor szkoły w przypadku obowiązku szkolnego i gmina w przypadku działań, które dotyczą obowiązku nauki. A więc tutaj żadnej zmiany nie ma.

    (Poseł Katarzyna Lubnauer: Czy macie dane dotyczące liczby dzieci, które nie nawiązały tego kontaktu? Proszę o odpowiedź na piśmie.)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Szumilas:

    Panie Marszałku! Mamy tylko prośbę, żeby pan minister podał nam na piśmie, czy mają dane z ministerstwa dotyczące liczby dzieci, które zniknęły z systemu w czasie nauczania zdalnego.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.