Zgłoś uwagi

Janusz Cieszyński - Wystąpienie z dnia 27 marca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju II czyt. projektów ustaw zawartych w drukach 299, 301, 301-A i 302

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
11 wyświetleń
0

Stenogram

2., 3. i 4. punkt porządku dziennego:


   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).
   3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki nr 301 i 301-A).
   4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 302).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja bym chciał zacząć od podziękowań, dlatego że nad tym projektem pracowaliśmy wspólnie, pracowaliśmy, wymienialiśmy się uwagami z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych, tak że moje podziękowania kieruję do pana posła Kuleszy, do pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, do pana marszałka Tyszki, do pana Darka Standerskiego z Lewicy, do pana ministra Suskiego, do wszystkich państwa, którzy w tych konsultacjach wzięli udział, i oczywiście do pana ministra Schreibera, który pomógł nam to skoordynować wraz z panią minister Emilewicz.

    Szanowni Państwo! System ochrony zdrowia wymaga pewnych dostosowań, wymaga dostosowań, które wynikają, po pierwsze, z tego, że mamy zupełnie ekstraordynaryjną sytuację, a po drugie, ze względu na to, że mamy taką konstrukcję przepisów, która pewne rzeczy na nas wymusza, pewnych rzeczy nie pozwala nam robić w sposób elastyczny. I jeśli chodzi o to, co zalecamy wszystkim obywatelom wtedy, kiedy mówimy o zwalczaniu koronawirusa, czyli ten zdrowy rozsądek, czasami te przepisy, które obecnie obowiązują, nam tego zdrowego rozsądku bez drobnych zmian nie pozwalają zastosować.

    Po pierwsze, chciałem tak podsumować, zmieniamy 14 ustaw, ustaw, które regulują praktycznie każdy element funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. I to jest kolejna tura zmian po tych najpilniejszych, które już zostały wprowadzone w ramach tej specustawy, która została przyjęta przez Sejm kilka tygodni temu. I chciałbym powiedzieć krótko o tych zmianach.

    Po pierwsze, zawieszamy egzaminy dla osób wykonujących zawody medyczne. Jeżeli ktoś zdał egzamin pisemny i czeka na ten egzamin ustny, to jeżeli nie będziemy w stanie go w określonym czasie przeprowadzić, to taka osoba, taki lekarz będzie miał ten egzamin zaliczony, czyli dopuścimy do wykonywania tych zawodów, wobec których nie jesteśmy w stanie tej drugiej ustnej części egzaminu przeprowadzić.

    Ograniczamy też, zawieszamy obowiązki sprawozdawcze wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, te, które racjonalnie możemy teraz ograniczyć, ponieważ to jesz czas, szanowni państwo, na to, żeby nawet kosztem pewnych rzeczy, z których korzystają pacjenci, takich jak np. informacje o najbliższym wolnym terminie, po prostu na ten czas z tego zrezygnować. Wrócimy do tego, wrócimy do tych funkcji, z których na co dzień pacjenci korzystają, wtedy kiedy sytuacja się unormuje.

    Ustawy narzucają także obowiązkowe kontrole w laboratoriach diagnostycznych, stacjach krwiodawstwa i innych instytucjach ochrony zdrowia. My te kontrole także na ten moment zawieszamy i zawieszamy także funkcjonowanie instrumentu oceny inwestycji w ochronie zdrowia dla tych inwestycji, które są realizowane w związku ze zwalczaniem koronawirusa.

    Wiemy, że prawie 100 mln zł z rezerw ministra spraw wewnętrznych trafiło do wojewodów na niezbędne zakupy. Nie chcemy ich blokować formalnościami. Oczywiście ocena celowości jest bardzo istotna, ale teraz jest czas na to, aby wszystkie takie potrzeby realizować jak najszybciej.

    Szanowni Państwo! Wprowadzamy też szereg nowych rozwiązań, które pozwolą systemowi ochrony zdrowia lepiej funkcjonować w czasie epidemii. Przede wszystkim przewidujemy możliwość włączenia do systemu lekarzy stażystów, pielęgniarek, które wracają po 5 latach lub więcej niewykonywania zawodu, osób z kursem pierwszej pomocy, które będą mogły wesprzeć pracę systemu ratownictwa medycznego. Przewidujemy też możliwość zaangażowania pielęgniarek w stacjach krwiodawstwa. Oczywiście w przypadku wszystkich tych włączeń dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjenta, czyli będzie pewien nadzór, będzie odpowiednia kontrola. To nie jest tak, że wprowadzamy jakieś zmiany, jak to się kolokwialnie mówi, na żywioł, tylko wprowadzamy je w taki sposób, żeby z tych zasobów, które możemy szybko pozyskać, móc skorzystać, ale bez jakiegokolwiek pogorszenia opieki nad pacjentami.

    Oprócz tego poszerzamy katalog podmiotów, którym minister zdrowia na podstawie specustawy będzie mógł wydawać polecenia. Rozszerzamy go o podmioty samorządowe i rozszerzamy to o możliwość wprowadzenia na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pełnomocnika ministra, który na ten okres przejmie zarządzanie szpitalem. Tego pełnomocnika powołuje minister spośród osób, które muszą spełniać takie same wymogi jak obecnie kierujący podmiotami leczniczymi. Wynagrodzenie tej osoby finansuje minister zdrowia, a odpowiedzialność za (Dzwonek) jej działania ponosi ona sama wspólnie, z solidarną odpowiedzialnością Skarbu Państwa, tak aby podmiot czy organ prowadzący nie miał żadnych wątpliwości, czy później będzie mógł dojść swoich roszczeń za ewentualne szkody w tym czasie. Po zakończeniu tego okresu, po ustaniu stanu epidemii wraca osoba, która do tej pory zarządzała. Ona oczywiście cały czas ma prawo do wynagrodzenia, tutaj nikogo krzywda nie spotka.

    Ograniczamy też przemieszczanie się pracowników pomiędzy różnymi placówkami ochrony zdrowia. Ograniczamy przemieszczanie się pracowników, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem. To jest niezwykle istotne, ponieważ wiemy, że zakażenia poziome mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. To są sytuacje, które wystąpiły w innych krajach, i to są sytuacje, których w Polsce musimy uniknąć, tak aby system ochrony zdrowia przez cały ten czas funkcjonował sprawnie i żeby później, kiedy ta sytuacja się unormuje, wrócił do pilnej obsługi pacjentów, także tych, którym obecnie, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, odwołujemy planowe zabiegi.

    Oprócz tego ograniczamy katalog osób zwolnionych ze skierowania do pracy przez wojewodę. Tutaj chciałbym skierować podziękowania do grupy młodych lekarzy, którzy pomogli nam przygotować propozycję autopoprawki, która w istotny sposób naprawia rządowy projekt. Ta poprawka sprawia, że takie skierowanie nie będzie mogło dotyczyć kobiet w ciąży, osób wychowujących dzieci do lat 14, wychowujących dzieci niepełnosprawne lub dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli chodzi o pary, które wychowują starsze dzieci, skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic. Czyli udało nam się zaadresować wątpliwości, obawy, które podnosiły w szczególności osoby, pary lekarzy wychowujących razem dziecko. Jeszcze raz dziękuję za to wsparcie.

    Wprowadzamy możliwość dyżurowania dla innych zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Wprowadzamy też lepsze mechanizmy egzekucji obowiązków, egzekwowania cen maksymalnych leków i innych produktów medycznych. Przypomnę, że to są mechanizmy, tak samo jak mechanizm reglamentacji produktów leczniczych wydawanych w aptekach, których do tej pory nie zastosowaliśmy. To są mechanizmy, które wprowadziła poprzednia specustawa. To są mechanizmy, które pozwolą nam - dzięki temu, że monitorujemy cały czas stany magazynowe, że monitorujemy, ile jest wydawanych leków, jeżeli widzielibyśmy zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów - wprowadzić pewne ograniczenia, których na szczęście na ten moment wprowadzać nie musieliśmy.

    Oprócz tego wprowadzamy ułatwienia dla farmaceutów. Zgodnie z postulatami Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgodnie z tym, co ustaliliśmy podczas naszego spotkania, wprowadzamy możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wydawania recept farmaceutycznych także wtedy, kiedy nie ma nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak jak to było do tej pory. To jest postulat, który od wielu, wielu lat wysuwało środowisko farmaceutyczne, a teraz, kiedy rola aptek jest jeszcze większa niż zwykle - przypomnę, że w tym rekordowym tygodniu polskie apteki odwiedziło 21 mln pacjentów, czyli kilkadziesiąt procent więcej niż standardowo - chcemy, żeby farmaceuci mieli dodatkowe uprawnienia i żeby w tej trudnej sytuacji mogli jeszcze lepiej pomóc swoim pacjentom.

    Upraszczamy także zasady udostępniania i tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia. To jest mechanizm, który na pewno pozwoli jeszcze lepiej i szybciej dostarczyć środki ochrony indywidualnej do placówek ochrony zdrowia. Upraszczamy też dostarczanie decyzji o kwarantannie i hospitalizacji oraz o nowej instytucji, którą jest wprowadzenie izolacji w warunkach domowych. Chodzi o sytuację, gdy pacjent, który według dotychczas obowiązujących przepisów powinien być hospitalizowany, będzie mógł przebywać w domu. Będzie to zgodne z prawem. Jeżeli nie ma konieczności hospitalizacji, to nie ma potrzeby, aby taki pacjent zajmował łóżko w szpitalu, może on spokojnie dochodzić do zdrowia w domu.

    Wprowadzamy także uproszczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie dokumentacji, i wprowadzamy narzędzia cyfrowe. Szanowni państwo, to jest taki moment, kiedy widzimy, że inwestycja, strategia, którą przyjęliśmy w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia: e-recepty, e-zwolnienia, przygotowania do wprowadzenia e-skierowań, e-dokumentacji, dzisiaj się zwraca. Myślę, że wszyscy to widzą.

    Jeżeli chodzi o teleporady, rodzinni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej piszą do nas, że dzisiaj na kilkadziesiąt wizyt w ciągu dnia dwie, trzy są realizowane stacjonarnie. Wszystkie inne są realizowane za pośrednictwem telefonu, przez Internet i nie ma konieczności wychodzenia z domu oraz nie ma ryzyka, jakie niesie za sobą transmisja pomiędzy pacjentami czekającymi na wizytę w poczekalni. Wprowadzamy taką możliwość, aby każdy, kto chciałby np. dlatego, że jest poddany kwarantannie jako lekarz czy jako pielęgniarka, udzielać takich teleporad, będzie mógł to robić. Udostępnimy taką platformę, która będzie umożliwiała wideokonsultacje, a w ramach tego wystawienie recepty, zwolnienia i wspieranie swoich pacjentów wtedy, kiedy ze względu na to, że zostaliśmy poddani kwarantannie, nie będziemy mogli im udzielać świadczeń w normalny sposób.

    Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza specjalną aplikację, która będzie nas wspierała przy monitorowaniu osób objętych kwarantanną. Dzisiaj, szanowni państwo, każdego dnia policja odwiedza prawie 200 tys. osób łącznie z tymi, które wjechały do Polski, przekroczyły granice, i tymi, które otrzymały decyzje od swoich inspektorów sanitarnych. To jest wielkie wsparcie ze strony polskiej policji. Natomiast tam, gdzie nie ma potrzeby angażowania funkcjonariuszy, powinniśmy korzystać z nowoczesnych, cyfrowych narzędzi. Takim narzędziem jest ta aplikacja i ta ustawa daje nam możliwość wprowadzenia jej jako obligatoryjnego narzędzia. Każdy, kto będzie mógł mieć taką aplikację, będzie ją miał. Oszczędzimy czas pracy funkcjonariuszy, którzy już dzisiaj wykazują wielkie zaangażowanie we wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z koronawirusem.

    Uprzejmie wnoszę o poparcie tego projektu. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.