Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 15 maja 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
47 wyświetleń
0

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 3347 i 3429).

Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Funkcjonowanie w obrocie prawnym ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dobrze przyczyniło się do regulacji tej jakże ważnej dziedziny na przestrzeni 18 lat jej obowiązywania. Jednakże w międzyczasie zaistniały warunki zewnętrzne powodujące konieczność dostosowania polskich norm prawnych do regulacji aktów prawa międzynarodowego, jak chociażby rozporządzenia wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych, a także rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

    Ten nowy obszerny akt prawny obejmuje zapisy określające zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w takim zakresie jak w tytule ustawy, a także, co istotne, określa zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Projekt ustawy po przepracowaniu go i dogłębnej analizie w trakcie prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sposób dość jednoznaczny i czytelny określa problematykę wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu nimi. Na uwagę zasługuje fakt określenia standardów w zakresie pośrednictwa, doradztwa handlowego, a także pomocy w zawieraniu umów oraz organizowaniu przemieszczania materiałów wybuchowych, broni i amunicji. Projekt w sposób bardzo czytelny określa takie terminy jak: amunicja, broń, broń palna, istotne części, istotne części artyleryjskiej broni palnej, lufa czy też ładunek miotający.

    Ustawodawca w projekcie określa także kilka wyjątków, kiedy ustawy się nie stosuje. Ma to odniesienie do broni historycznej, broni palnej wpisanej do inwentarza muzealiów, a także atrap broni niezdolnych do miotania pocisków z wykorzystaniem energii produktów powstałych w wyniku reakcji chemicznej ładunku miotającego i przekroju broni służących do prezentacji sposobu działania mechanizmów broni.

    Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż ustawodawca określa zasady koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie objętym procedowanym projektem, co zdaje się być szczególnie istotne, albowiem do tej kwestii przywiązuje się wagę szczególną, co oznacza, że w sposób bezwzględny powiadomieniu podlegać będzie fakt wydania przez organ koncesyjny zezwolenia odpowiednim organom państwa. W celu realizacji tego zapisu w sposób jednoznaczny określa się warunki, tryb i postępowanie w odniesieniu do udzielanej koncesji, zwracając szczególną uwagę na wagę i znaczenie orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Zwrócić należy uwagę na fakt zapisu art. 22 traktującego o odmowie udzielenia koncesji przez organ koncesyjny, co ma niebagatelne znaczenie.

    Procedowane regulacje określają precyzyjnie i rygorystycznie obowiązki nałożone na przedsiębiorcę, o czym traktuje dział III. W tym miejscu podnieść należy fakt zdefiniowania procesu obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, nadając szczególne uprawnienia organom służby celno-skarbowej.

    Szczególnej regulacji podlegać będzie wywóz i tranzyt broni palnej, części i istotnych komponentów oraz amunicji do broni palnej, co ściśle regulowane jest aktami prawa międzynarodowego i unijnego.

    Panie i Panowie Posłowie! Procedowana dzisiaj regulacja ma szczególne znaczenie, albowiem odnosi się ona do szeroko pojętych środków walki, a także zawiera zapisy z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, nakładając w tym względzie szczególne zobowiązania na administrację rządową.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów ze zrozumieniem przyjmuje potrzebę nowej regulacji, szczególnie że wynika ona, jak wspomniałem na wstępie, ze zobowiązań międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.