Zgłoś uwagi

Poseł Katarzyna Sójka - Wystąpienie z dnia 13 lutego 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
134 wyświetleń
0

Stenogram

32. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 209).

Poseł Katarzyna Sójka:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałabym przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, druk nr 209.

    Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu zoptymalizowanie systemu poboru opłaty i skuteczności wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stworzenie warunków umożliwiających skuteczną windykację należności przez urzędy skarbowe.

    Przedmiotem zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest doprecyzowanie przepisów odnoszących się do opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, w taki sposób, aby wynikało z nich, iż organami właściwymi w sprawie przedmiotowej opłaty są naczelnicy urzędów skarbowych, którzy przekazują pobraną opłatę na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zgodnie z proponowanymi zmianami opłata wnoszona będzie w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego, bez zmiany terminu przewidzianego na wnoszenie tej opłaty. Przeprowadzenie zmian legislacyjnych w obszarze doprecyzowania kompetencji organów związanym z windykacją należności jest konieczne do stworzenia warunków umożliwiających windykację należności przez urzędy skarbowe.

    Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Wpływy z tytułu płaty stanowią przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

    Aktualne uwarunkowania powodują, że inny podmiot otrzymuje należną opłatę, a inny deklarację, co niekorzystnie wpływa na efektywność systemu poboru opłaty. Ponadto w obecnym stanie prawnym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera przepisów o charakterze kompetencyjnym, które określałyby wprost organy właściwe do wydawania decyzji i prowadzenia windykacji w zakresie tej opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy. Scentralizowanie deklaracji oraz opłat w ramach jednego organu dysponującego danymi identyfikacyjnymi podatników umożliwi powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i przekazywanie należnych środków na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

    Realizacja zadań wynikających z projektowanej regulacji przyczyni się do sprawniejszej obsługi podmiotu dokonującego opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych, a tym samym szybszego wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dotyczy to podmiotów świadczących usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, m.in. telewizji, supermarketów, sklepów, wydawnictw, radia, restauracji.

    Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej w celu uzyskania opinii.

    Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję poparcie tego projektu. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.