Zgłoś uwagi

Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Józefa Szczurek-Żelazko - pytanie z 13 lutego 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS 
w sprawie funkcjonowania systemu e-recepta

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
12 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty od stycznia bieżącego roku one już obowiązują, już są wystawiane. Głównym celem e-recepty było ułatwienie procesu realizacji recept, ograniczenie błędów, optymalizacja wykorzystania czasu po stronie lekarzy i farmaceutów, eliminacja problemu nieczytelnych czy fałszywych recept. I to jest bardzo dobre, ponieważ do niedawna pacjent musiał, by otrzymać receptę, udać się po receptę papierową do lekarza, czyli automatycznie zajmował czas i swój, i lekarza osobistą wizytą u niego. Dotyczy to również ludzi chorych przewlekle. Nie mówię, że wizyta u lekarza nie jest elementem niezbędnym do zdiagnozowania, ale dotyczy to grupy osób, które chorują przewlekle, regularnie zażywają te same leki. Dzisiaj można użyć stwierdzenia, że jest to już przeszłość, ponieważ dzięki możliwości zastosowania e-recepty pacjent w celu kontynuacji leczenia po prostu wykonuje telefon i otrzymuje czterocyfrowy kod, jak również udaje się do apteki i tylko znajomość PESEL-u pacjenta umożliwia mu wykupienie recepty. E-recepta zostanie dostarczona bezpośrednio pocztą elektroniczną.

    Moje pytanie jest, pani minister, następujące: Jak wygląda wdrażanie i praktyczne funkcjonowanie e-recepty? To po pierwsze. (Dzwonek) I po drugie, jak będzie przebiegała realizacja recept wśród seniorów oraz osób, które nie posiadają urządzeń mobilnych? Dziękuję.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie, bo pozwoli nam ono też przedstawić sytuację, jak wygląda cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia jest czy była do tej pory jednym z chyba najbardziej zaniedbanych obszarów, jeżeli chodzi o informatyzację, cyfryzację. Większość zdarzeń, rekordów była kodowana w formie papierowej to uniemożliwiało wiele różnych procesów, m.in... (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty: Przepraszam panią minister na chwilę. Troszeczkę przeszkadzacie państwo z Platformy. Panie pośle, mam uprzejmą prośbę o to, żeby pan nie przeszkadzał pani minister. Proszę bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Brak cyfryzacji powodował, że nie mieliśmy dostępu do wielu danych, ale przede wszystkim był utrudnieniem dla pacjentów, bo pacjentom, chociażby w tym przypadku otrzymywania papierowej recepty, często zdarzały się sytuacje, o których pani poseł mówiła, że recepty mogły ulec zniszczeniu, zabrudzeniu, stawały się nieczytelne, duży odsetek recept, szczególnie tych ręcznie wystawianych, był nieczytelny dla farmaceutów, co wiązało się z koniecznością powrotu do lekarza, ponownego przepisania itd., a dla chorych, szczególnie osób starszych, było to wyjątkowo uciążliwe.

    Dlatego obecny rząd już od 2018 r. podjął konkretne działania, aby wprowadzić m.in. cyfryzację do ochrony zdrowia. Rozpoczęliśmy od wprowadzenia e-recepty. W 2018 r. rozpoczęliśmy pilotaż, w ramach którego w kilku miastach w Polsce były testowane rozwiązania. Na bazie tego pilotażu korygowaliśmy system, bo po to też ten pilotaż wdrażano. Po takim udanym pilotażu tego systemu rozpoczęliśmy intensywny proces podłączania aptek do systemu. W pierwszej kolejności podłączane były apteki, a później podmioty lecznicze. Praktycznie w 2018 r. zakończył się proces podłączania wszystkich aptek do platformy P1, czyli wszystkie apteki już były gotowe do przyjmowania i realizowania recept. Natomiast w 2019 r. kontynuowany był proces podłączania podmiotów leczniczych. Tutaj reagowaliśmy na potrzeby podmiotów leczniczych. Jeżeli podmioty sygnalizowały brak sprzętu elektronicznego, chociaż obecnie, w dobie cyfryzacji, nie do końca jest to podstawowa przyczyna, która uniemożliwiałaby realizację e-recept, ale gdy były takie sytuacje, przeznaczaliśmy środki na wyposażenie w sprzęt. Dzięki temu zostały podłączone podmioty do platformy P1. Od 8 stycznia tego roku wystawianie e-recept jest obligatoryjne. Niemniej jednak zgodnie z Prawem farmaceutycznym występują pewne wyjątki, kiedy nie są wystawiane e-recepty, a mogą być wstawiane recepty w formie papierowej, m.in. jest to recepta w ramach tzw. importu docelowego. recepta dla osoby o nieustalonej tożsamości czy recepta transgraniczna. Ta recepta będzie mogła być wystawiana w formie papierowej do końca 2020 r. I recepty pro auctore i pro familiae. Natomiast pozostałe recepty są już realizowane w formie elektronicznej. Oczywiście w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie, np. w wypadku awarii sieci lub systemu gabinetowego, w wyjątkowych sytuacjach taka recepta w formie papierowej również może zostać wystawiona.

    Jak wygląda sytuacja? W Polsce codziennie wystawia się ok. 2 mln recept, ponad 90% recept jest w takiej formie. Prawie 17 mln pacjentów otrzymało do lutego blisko 108 mln e-recept wystawionych przez 107 tys. pracowników ochrony zdrowia, bo przypomnę, że oprócz lekarzy recepty mogą również wystawiać pielęgniarki i położne. Tak że system działa. Oczywiście, w przypadkach awarii systemu, tak jak powiedziałam, istnieje możliwość wystawienia papierowej recepty i zrealizowania jej na dotychczasowych zasadach.

    Pani poseł wspomniała jeszcze o e-receptach, które są wystawiane seniorom. Pytała, czy jest konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego, które mogłoby odbierać kod czy inną informację niezbędną do zrealizowania e-recepty. Chcę podkreślić, że nie jest wymagane posiadanie telefonu komórkowego. Pacjenci mogą otrzymywać e-receptę w wybranej przez siebie formie, m.in. mogą otrzymać jako SMS na telefon komórkowy, e-mail na wskazany adres skrzynki mailowej, ale mogą też otrzymać wydruk informacyjny od lekarza, w przypadku gdy nie dysponują takimi możliwościami. Mogą uzyskać wydruk informacyjny od lekarza i na podstawie tego wydruku zrealizować w konkretnej aptece e-receptę. W tym wydruku jest podany numer PESEL, kod, może też być informacja na temat stosowania tego leku. Tak że osoby, które nie posiadają tych urządzeń, absolutnie nie są pozbawione możliwości realizacji e-recepty, wręcz odwrotnie. Natomiast zachęcamy do korzystania (Dzwonek) z wersji elektronicznej.

    Chciałabym podkreślić, że realizujemy cykliczne szkolenia dla seniorów, które mają umożliwić korzystanie m.in. z tych kanałów elektronicznych w takim sposób aby nie trzeba było drukować nawet tych druków informacyjnych. Dziękuję. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani minister, muszę rozpocząć od podziękowań, wielkich podziękowań, bo jest to duży przełom, to jest duże ułatwienie dla pacjentów, którzy biorą stale leki - szczególnie właśnie dla takich pacjentów. Nie muszą już zapisywać się do lekarza, stać w kolejce, nie zajmują tej kolejki. Naprawdę to jest rozwiązanie przełomowe. O kolejkach do lekarzy ciągle mówimy. Myślę, że dzięki temu te kolejki znacząco zostaną zmniejszone, bo będzie już łatwo kolejną receptę na lek, który się bierze czasem latami, uzyskać.

    Ale mam też pytanie. Skoro nam się tak udaje iść w tym dobrym kierunku, to, jeżeli już wprowadzimy całkowitą cyfryzację i każdy pacjent będzie opisany, włącznie z tym, jakie leki bierze, czy będziemy mogli też wprowadzić zmiany ułatwiające dla pacjentów 75+, mówię tutaj o bezpłatnych lekach, czy będą w ogóle prowadzone prace (Dzwonek), tak żeby można było ten program rozszerzyć, żeby nie tylko lekarze pierwszego kontaktu mogli te recepty na bezpłatne leki wypisywać, ale i np. lekarze geriatrzy, u których ci pacjenci są pod opieką? Myślę, że to też by było bardzo ważne i bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Dziękuję bardzo.

    Ja oczywiście te podziękowania od państwa, przede wszystkim od pana marszałka, przekażę panu ministrowi prof. Łukaszowi Szumowskiemu, gdyż on wyznacza główne trendy i kierunki działania resortu w zakresie ochrony zdrowia.

    Szanowna pani poseł, jeżeli chodzi o te ułatwienia, oczywiście to są duże ułatwienia nie tylko dla seniorów, niemniej chciałabym podkreślić jedno: w przypadku teleporady, o której pani poseł mówiła, rzeczywiście jest to możliwe. Większość pacjentów korzysta jednak osobiście z porady lekarza. To też stanowi ułatwienie i to jest element tej zmiany.

    System ochrony zdrowia, tak jak powiedziałam na początku, wymaga ustawicznej pracy, jeżeli chodzi o ucyfrowienie. My w tej chwili w bazie danych mamy sporo danych dotyczących realizowanych procedur na rzecz konkretnych pacjentów, natomiast jeszcze często te systemy są niespójne, wiele podmiotów leczniczych na własną rękę informatyzowało swoje obszary i w związku z tym należy podejmować działania, które mają na celu uspójnienie tych wszystkich systemów. Takie działania są kontynuowane, m.in. budowa platformy P1, która była zapowiadana już wiele, wiele lat temu, nadal trwa. Myślę, że niebawem będziemy mieć taki poziom cyfryzacji systemu jak chociażby w innych krajach Unii Europejskiej. To pozwoli nam zebrać, zgromadzić wszelkie dane na temat stanu zdrowia pacjenta, jak również przyjmowanych leków. Do tej pory zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci, korzystając z porady np. neurologa, reumatologa, diabetologa czy innego specjalisty, otrzymują różnego rodzaju recepty i realizują je w różnych aptekach. Nie ma kontroli nad polipragmazją, a bardzo często właśnie takie zjawisko występuje. W przypadku elektronicznych recept farmaceuta, który będzie realizował te recepty, będzie już miał wiedzę na temat leków, które pacjent przyjmuje. Oczywiście jest to też taki system kontroli, jeżeli chodzi o leki wypisywane i ordynowane dla konkretnego pacjenta.

    Co do rozszerzenia listy leków 75+, czyli bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia, na pewno jednym z elementów, które blokowały możliwość wystawiania tych recept przez innych specjalistów, był właśnie ten niedostatek elektroniczny. Po wprowadzeniu pełnego systemu na pewno będziemy rozważać taką możliwość po to, żeby pacjenci nie musieli po receptę przychodzić ponownie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

    (Poseł Barbara Bartuś: Od specjalistów...)

    Niemniej kierunek czy raczej rozwiązanie, które chcemy wdrażać, jest takie, że tym głównym lekarzem prowadzącym pacjenta powinien być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast konsultanci, specjaliści powinni działać na zasadzie konsultacji, wspomagania lekarza. Całość opieki nad pacjentem powinien sprawować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale na pewno będziemy rozważać możliwość rozszerzenia. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.