Zgłoś uwagi

Michał Szczerba, Monika Rosa, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer - KO, Józefa Szczurek-Żelazko - pytanie z 13 lutego 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Michał Szczerba, Monika Rosa, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer - KO, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS
w sprawie dramatycznej sytuacji oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
36 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Michał Szczerba:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Sprawa, którą chcemy dzisiaj poruszyć, jest absolutnie pilna i ważna. Chodzi o dramatyczną sytuację oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Mianowicie, Wysoka Izbo, nie przybywa ośrodków oferujących kompetentną pomoc terapeutyczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Przybywa za to prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. System pomocy jest bardzo źle zorganizowany. Brakuje kompleksowości, spójności, wsparcia. Brak jest uregulowań prawnych zobowiązujących do współpracy podmioty należące do różnych resortów. Powoduje to, Wysoka Izbo, że do lekarzy psychiatrów kierowane są w trybie pilnym osoby niewymagające tego typu pomocy. Skutkuje to również tym, że osoby z nasilonymi objawami i ryzykiem samobójczym lub zachowaniami agresywnymi oczekują miesiącami na wizytę i leczenie. Otrzymaliśmy ostatnie dane, z których wynika, że w Polsce było 98 samobójstw wśród dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic. To sytuacja zatrważająca. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę samobójstw.

    Szanowni Państwo! Te dramatyczne warunki leczenia, katastrofalną sytuację psychiatrii dziecięcej przedstawił ostatnio reportaż Onet - ˝Miłość w czasach zarazy˝. Zauważył także tę sytuację Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w zeszłym roku przekazała pierwsze pieniądze na wsparcie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - ok. 3 mln zł. Udało się kupić m.in. 800 łóżek. Ale są to, pani minister, działania niewystarczające. Obłożenie, jeżeli chodzi chociażby o Warszawę, jeśli chodzi o oddziały psychiatrii dzieci i młodzieży, wynosi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - 180%, a w Instytucie Psychiatrii i Neurologii - 150%.

    Konkretne pytania: Jakie są planowane działania mające poprawić (Dzwonek) dramatyczną sytuację oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej? Na jakim etapie są prace nad reformą psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży? To jest absolutnie ważny temat, którym powinniśmy się zająć. To nie jest czas na dyskusje, to nie jest czas na wymijające odpowiedzi, to jest czas na konkretne działania, które są od nas wszystkich oczekiwane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Ja już bodajże miesiąc temu informowałam państwa o działaniach, jakie podejmuje minister zdrowia w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzeczywiście obecny stan trwał od wielu lat, bo od kilkunastu lat nie podejmowano żadnych działań mających na celu dostosowanie obecnego modelu opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży do obowiązujących standardów światowych czy też europejskich.

    Dlatego też my już od 2018 r. podjęliśmy konkretne działania, aby zmienić ten system, aby go uczynić bardziej przyjaznym, a przede wszystkim aby dzieci i młodzież, u których pojawiają się pierwsze symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego, mieli udzieloną pomoc jak najszybciej, w warunkach przyjaznych, czyli najlepiej w środowisku, w którym żyją, łącznie ze środowiskiem szkolnym, aby ta pomoc była dostarczona w odpowiednim momencie i odpowiedniej jakości.

    Jeżeli chodzi o aktualny stan, to mamy w kraju 34 oddziały psychiatryczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które udzielają świadczeń w trybie całodobowym. Łącznie do dyspozycji jest 995 łóżek. Ale oprócz tego typu instytucji wsparcia udzielają również w zakresie zdrowia psychicznego dzienne oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, których mamy zakontraktowanych 38. Świadczenia psychologiczne udzielane są w 127 placówkach, a świadczenia psychiatryczne, ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży w 166.

    Należy podkreślić, że z roku na rok wzrastają nakłady na ochronę zdrowia. W stosunku do 2018 r. jest wzrost nakładów na ten rodzaj świadczeń o prawie 30%, czyli przeznaczamy coraz większą kwotę na te świadczenia.

    Oczywiście mamy świadomość, że dosypywanie do systemu pieniędzy bez zmiany systemu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dlatego też informowałam państwa, że przygotowaliśmy konkretne zmiany oparte na standardach światowych, które pozwolą doprowadzić do tego, że dziecko w przypadku zaburzenia zdrowia psychicznego będzie miało udzieloną pomoc w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie.

    System ten budowany jest na świadczeniach środowiskowych i ambulatoryjnych, które do tej pory nie były kontraktowane. Drugi poziom to jest poziom oddziałów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i zespoły leczenia środowiskowego. I trzeci poziom to jest lecznictwo stacjonarne, które w tej chwili w głównej mierze występuje w naszym kraju.

    Takie usytuowanie tych podmiotów, które udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, spowoduje, że do szpitali psychiatrycznych, na oddziały zamknięte będą trafiały dzieci, u których rzeczywiście występuje stan zagrożenia życia bądź też diagnostyka nie może być wykonana w innych warunkach jak tylko w warunkach świadczenia całodobowego. Natomiast większość tych problemów będzie rozwiązywana na pierwszym i drugim poziomie.

    I pan poseł wspomniał, żebyśmy przestali mówić i zaczęli robić. Więc, panie pośle, chcę pana poinformować, o tym zresztą już wspominałam w poprzedniej mojej wypowiedzi, że rozpoczynamy proces kontraktowania poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Rozpoczął się półtora tygodnia temu zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, że w lutym będą rozpisane pierwsze konkursy. W tej chwili w 15 województwach ogłoszone zostały konkursy na zakontraktowanie poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych. Łącznie określono 317 rejonów, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia chce zakontraktować takie poradnie. Środki na te poradnie zostały zabezpieczone. W piątek minister finansów podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel 242 mln zł. To są dodatkowe środki, które przeznaczamy, oprócz tych, które były w planie na zakontraktowanie świadczeń właśnie z tego pierwszego poziomu. Jeśli chodzi o pierwszy poziom, dzieci będą mogły mieć udzielane świadczenia bez skierowania, będą na nie czekali psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Ten zespół będzie ściśle współpracował z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w szkołach oraz z asystentami rodzin, którzy działają w obszarze polityki społecznej.

    Chcemy, żeby to wsparcie było wsparciem interdyscyplinarnym, bo rozwiązywanie tych problemów zdrowotnych dziecka z zakresu zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych czy zachowań autodestrukcyjnych bardzo często jest możliwe poprzez psychoterapię indywidualną, grupową bądź też korektę w grupach rówieśniczych. Chcemy, aby ten zespół współpracował ściśle z rodziną, bo tam bardzo często rozpoczynają się problemy. I dlatego minister zdrowia podjął konkretne działania, zabezpieczył środki. Proces kontraktowania się rozpoczął i mamy nadzieję, że pierwsze tego typu poradnie wystartują już od 1 kwietnia i że do końca roku ta mapa poradni na terenie naszego kraju będzie sukcesywnie wypełniana.

    Ten model, który zbudowaliśmy, który wdrażamy, który będzie finansowany, bo jest zabezpieczenie, jest oparty na standardach światowych, ale również (Dzwonek) na doświadczeniach pozyskanych w wyniku pilotażu realizowanego w kilku ośrodkach w kraju. Z tego pilotażu wynika, że taki sposób opieki gwarantuje, iż większość problemów dzieci jest rozwiązywana właśnie w środowiskach domowych, ambulatoryjnych i nie ma potrzeby ich hospitalizacji, co jest ze wszech miar korzystne dla ich zdrowia psychicznego. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Rosa:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Pierwsze interpelacje dotyczące psychiatrii dziecięcej zostały wysłane do państwa ponad rok temu. Bardzo długo trzeba było czekać na to, żebyście państwo odpowiedzieli, żebyśmy otrzymali konkretne informacje, w jaki sposób ta dramatyczna sytuacja będzie poprawiona.

    (Poseł Barbara Bartuś: Ale kadencja trwa do listopada.)

    Mam, pani minister, pytania. Ilu specjalistów psychiatrii dziecięcej obecnie pracuje w Polsce z dziećmi? Ile pacjentek i ilu pacjentów czeka na przyjęcie na oddział całodobowy? Ile czasu trzeba czekać w sytuacji zagrożenia życia na przyjęcie do szpitala? Czy wzrosła wycena świadczeń na rzecz właśnie psychiatrii dziecięcej dokonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

    Pani minister, mam także pytanie dotyczące nastolatków ze społeczności LGBT. Nastolatkowie odkrywają, że są gejami, lesbijkami, są biseksualni albo transpłciowi. 70% z nich ma myśli samobójcze, 70% ma depresję i problemy psychiczne. Nie spotykają się oni ze wsparciem ze strony psychologów szkolnych, o którym pani mówiła. (Dzwonek) To w szkole właśnie doświadczają agresji różnego rodzaju, nienawiści. Jak ten problem rozwiązać, pani minister? (Oklaski)

    (Poseł Janusz Korwin-Mikke: Wyemigrować.)

    (Poseł Michał Szczerba: Co zrobić?)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak państwu już mówiłam, te zmiany, które wprowadzamy w tej chwili - bo one wchodzą już w życie, to są konkretne działania - musiały być dogłębnie przemyślane. Zbieraliśmy informacje co do różnych modeli, które stosowane są w różnych krajach, i dzięki temu udało nam się stworzyć model, który jest zgodny ze standardami światowymi i najbardziej przyjazny dzieciom. W 2018 r., tak jak mówiłam, rozpoczęliśmy prace - zostały powołane zespoły składające się z konsultantów krajowych. W ubiegłym roku, bo pani pytała też o kadry, uregulowaliśmy kwestię kształcenia psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Określiliśmy też zasady zdobywania tych uprawnień.

    Jeżeli chodzi o specjalistów psychiatrii, obecnie w kraju mamy 440 specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, ale chcę podkreślić, że ten nowy model budowany jest w oparciu o psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

    Chcemy, aby dziecko miało pierwszy kontakt z psychologiem i psychoterapeutą, aby nie było stygmatyzowane, że leczy się w oddziale psychiatrycznym, że leczy się w poradni psychiatrycznej. Jeżeli ten zespół, o którym mówimy, zdiagnozuje potrzebę kontaktu z lekarzem, to dziecko natychmiast zostanie przekazane do lekarza. Na podstawie procedur sprawozdawanych przez NFZ wiemy, że 80% tych procedur, które są wykonywane obecnie w szpitalach, można wykonywać właśnie w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych lub na drugim poziomie, czyli w poradniach zdrowia psychicznego, w zespołach leczenia środowiskowego czy w oddziałach dziennych. Na tym ta zmiana ma polegać. Chodzi o to, żeby odstygmatyzować, deinstytucjonalizować opiekę psychiatryczną w przypadku dzieci, bo szpital jest ostatecznością, a nie podstawowym trybem działania w przypadku wspierania dzieci.

    Państwo wspominacie o problemie samobójstw. Tak, rzeczywiście są zmiany cywilizacyjne, zmiany funkcji opiekuńczej rodziny. Wiele różnych czynników powoduje, że te zaburzenia są coraz częstsze. Oczywiście te poradnie mają stanowić bardzo istotną rolę i wyłapywać pierwsze symptomy depresji, tych zaburzeń, o których pani poseł mówiła. Również, co warto zaznaczyć, w ˝Narodowym programie zdrowia˝ mamy priorytety określone w ramach, w których realizuje się zadania z zakresu zdrowia psychicznego. W tym roku modelujemy ˝Narodowy pogram zdrowia˝, gdzie szczególnie kładziemy nacisk na profilaktykę samobójstw i wspieranie dzieci w trudnych sytuacjach związanych ze zdrowiem psychicznym.

    Jeżeli chodzi o wycenę świadczeń, została zwiększona wycena świadczeń. Jak państwu mówiłam, praktycznie w ciągu 2 lat zwiększyliśmy o 30%.

    (Poseł Michał Szczerba: Konkrety.)

    W tej chwili są dodatkowe środki.

    (Poseł Monika Rosa: Wycena świadczeń, nie nakłady.)

    Jest wyższa wycena konkretnej procedury, zwiększono finansowanie procedur. (Dzwonek) Większa jest również liczba tych procedur. Łącznie te działania naprawcze, które podejmujemy, jak i profilaktyczne, mamy nadzieję, w niedługim czasie przyniosą poprawę. Oczywiście potrzebujemy dobrej współpracy z samorządami. W wielu przypadkach poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne powinny tworzyć samorządy lokalne. Liczymy na tę współpracę, byśmy wspólnie zadbali o dobro dzieci. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.