Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Monika Wielichowska i Marzena Okła-Drewnowicz - pytanie z 12 kwietnia 2018 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłanki Monika Wielichowska i Marzena Okła-Drewnowicz - PO
w sprawie dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Stowarzyszenia - Ekonomia Nauka Społeczeństwo "Sens" oraz innych podmiotów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
251 wyświetleń
0

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Monika Wielichowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś liczyłam na obecność przede wszystkim wicepremiera, ministra Jarosława Gowina, bo chciałam zapytać o konwój wstydu, który ma się całkiem dobrze, nie tylko jeśli chodzi o lewe nagrody. Zabrakło jednak panu ministrowi, panu wicepremierowi odwagi. Stchórzył i wysłał urzędnika, aby odpowiadał nam dzisiaj na pytania. Ale dobrze, spróbujemy sobie poradzić.

    Wysoka Izbo! Pieniądze w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację współpracy z seniorami z uniwersytetów trzeciego wieku nie trafiły do Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Przypomnę, wspomnę tutaj, że te uczelnie aplikowały o granty i prowadzą uniwersytety trzeciego wieku. Za to 0,5 mln z ministerstwa Gowina otrzymały dwa stowarzyszenia związane w sposób bezpośredni i w sposób pośredni z partią Porozumienie Gowina. 237 tys. zł trafiło do stowarzyszenia ˝SENS˝, które zostało założone 18 dni przed konkursem i które prowadzi asystent posła Michała Cieślaka, a w jego zarządzie zasiada pracownica tego samego posła. 312 tys. trafiło do Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach prowadzonego przez byłą pracownicę pani Renaty Janik, dziś doradczyni ministra Gowina, która zasiada, podobnie jak pan poseł Michał Cieślak, w zarządzie partii Porozumienie, której liderem jest, przypomnę, Jarosław Gowin. Zastanawiające? Myślę, że tak.

    Oba stowarzyszenia nie spełniały wymogów konkursowych dotyczących doświadczenia. Zapytałabym dziś pana wicepremiera, pana ministra Gowina, czy to jest korupcja polityczna, ale - jak wspomniałam na wstępie - stchórzył i wysłał urzędnika, by odpowiadał nam na pytania.

    Zatem zapytam raz jeszcze: Panie ministrze, czy konwój wstydu jedzie dalej? Czy tak mają wyglądać standardy w życiu publicznym? Po medialnej burzy (Dzwonek) stowarzyszenie ˝SENS˝ zapowiedziało zwrot dotacji. To sprawy nie zamyka. Złożyliśmy interpelację i złożyliśmy zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizację trzeciego filaru strategii ˝Społeczna odpowiedzialność nauki˝. Uruchomiono programy popularyzujące naukę przeznaczone dla niestandardowego odbiorcy, czyli dla dzieci, młodzieży nieakademickiej, osób starszych. Tu można wymienić takie programy jak ˝Naukobus˝, ˝Uniwersytet młodego odkrywcy˝ oraz ˝Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku˝. Do tego momentu takie instytucje nie były wspierane przez resort, dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło instytucjonalnie i systemowo wzmocnić tak ważne dla społeczeństwa inicjatywy.

    Zadaniem programu ˝Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku˝ jest aktywizacja społeczna i intelektualna seniorów oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu. W pierwszej edycji programu ˝Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku˝ wyłoniono 16 operatorów regionalnych, których oferta trafiła do 103 uniwersytetów trzeciego wieku i do ponad 5 tys. seniorów. W 2017 r. łącznie na finansowanie umów dotyczących pierwszej edycji programu wydatkowano kwotę 3999 tys. zł. W IV kwartale 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło drugą edycję programu i w 2018 r. kwota dofinansowania przeznaczona na program ˝Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku˝ wynosi 6 mln zł.

    Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęły 52 wnioski, z których do oceny merytorycznej zostało skierowanych 49 wniosków. Oceny merytorycznej dokonywał zespół powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale zespół ten składał się z osób spoza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie byli to pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Z drugiej edycji konkursu skorzysta 148 uniwersytetów trzeciego wieku i co najmniej 7400 seniorów. W lutym tego roku na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została opublikowana lista podmiotów, które zostały objęte przyznanym dofinansowaniem, wraz z punktacją i listą rankingową. W konkursie można było zdobyć do 100 punktów. Taki poziom odcięcia to było 71 punktów. Wnioski z taką wartością punktów i wyższą były kwalifikowane do dofinansowania. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały zamieszczone wyniki konkursu.

    Zwracam uwagę na zapisy art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, a mianowicie: wnioski, recenzje, umowy i raporty z realizacji zadań finansowanych ze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dane o osobach recenzentów i ekspertów oceniających w danym postępowaniu wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na zadania określone w art. 5 nie podlegają udostępnieniu.

    Odnosząc się do pytań o wymogi formalne, merytoryczne oraz udział osób w podmiotach wnioskujących, myślę, że pytania o kwestie związane z przynależnością partyjną i funkcjami pełnionymi przez te osoby w partii powinny być kierowane do organów partii Porozumienie.

    Jeżeli chodzi o warunki merytoryczne i formalne, to nie było warunkiem formalnym, że podmiot musiał mieć co najmniej 2 lata doświadczenia. To nie był wymóg formalny. Natomiast we wniosku podmioty musiały zamieścić informację o tym, jakie doświadczenie osoby, które będą zaangażowane w realizację tych wniosków, mają w tym, co planują przeprowadzić dla seniorów.

    (Poseł Monika Wielichowska: Panie ministrze, 18 dni istniało Stowarzyszenie i dostało...)

    Tak jak powiedziałem, ocenie podlegał wniosek, a kryterium punktowe dotyczyło dwóch rzeczy równocześnie, a mianowicie oceny podmiotu oraz doświadczenia osób, które były zaangażowane w realizację tego projektu...

    (Poseł Monika Wielichowska: Polityczne.)

    ...czyli było to łączne kryterium oparte na ocenie osób oraz podmiotu.

    (Poseł Monika Wielichowska: Polityczne.)

    Absolutnie nie mogę tutaj podzielić takiego stanowiska.

    I stowarzyszenie ˝Sens˝ otrzymało 83,5 punktu, plasując się na miejscu 12.

    Odnosząc się do pytania w kwestii etyki i zwrotu środków, uprzejmie informuję, że umowa ze stowarzyszeniem nie została zawarta, zatem środki nie zostały przekazane, a stowarzyszenie przesłało oświadczenie o rezygnacji z projektu.

    (Poseł Monika Wielichowska: To nie zamyka sprawy.)

    Jeżeli chodzi o kwestię związaną z wagą trzeciego filaru, czyli ˝Społecznej odpowiedzialności nauki˝, to chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, powiedzieć, że w najbliższych 2-3 tygodniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi projekt dla uczelni, którym będą mogli być objęci również niestandardowi odbiorcy, tacy jak dzieci i młodzież (Dzwonek) nieakademicka oraz seniorzy, na kwotę 200 mln zł. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Monika Wielichowska: Niemoralne i nieetyczne, panie ministrze.)

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:

    Bardzo dziękuję.

    Panie ministrze, wszyscy wiemy, jak ważne są uniwersytety III wieku. Sami państwo opublikowaliście zasady swojego programu w Monitorze Polskim w komunikacie z dnia 17 października 2017 r. I w tymże komunikacie napisaliście państwo, że beneficjentami mogą być po pierwsze jednostki naukowe, po drugie uczelnie i dopiero po trzecie podmioty działające na rzecz nauki. Tymczasem państwo pieniądze jako pierwszym przyznaliście tym, którzy mają najmniejsze doświadczenie, a właściwie nie mają go w ogóle. Stowarzyszeniu, które uzyskało numer w KRS na 18 dni przed ogłoszeniem konkursu, daliście pieniądze, a nie daliście ich tym uniwersytetom, które od 10-20 lat działają na rzecz uniwersytetów trzeciego wieku i uniwersytety trzeciego wieku właśnie tam mają swoją siedzibę, właśnie tam mają to miejsce, gdzie słuchacze UTW się kształcą. (Dzwonek)

    I takie pytanie: Skoro było tak dobrze, panie ministrze, to dlaczego to stowarzyszenie ˝Sens˝ oddało te pieniądze czy też w ogóle ich nie przyjęło?

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W konkursie oprócz przedmiotu i cen były wymienione podmioty, jakie mogą się o to ubiegać, jednostki. Była to lista trzech grup i nie było ich punktowania, nie było kwestii tego, w którym punkcie zostały one wymienione, tego, czy to punkt pierwszy, czy punkt drugi, czy punkt trzeci. Czy to jednostki naukowe, czy to uczelnie, czy to organizacje, które w statucie wpisane mają jako cel upowszechnianie nauki, wszystkie były traktowane jako podmioty, które mogą się o to ubiegać. Ocena merytoryczna dokonywana była, tak jak powiedziałem, przez niezależny zespół, a doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu oraz samych podmiotów było kryterium łącznym i było to jedno z kilku kryteriów oceny takich podmiotów. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Monika Wielichowska: Tego się nie da obronić, panie ministrze.)

    (Poseł Marzena Okła-Drewnowicz: Dlaczego nie wzięli pieniędzy?)

    Już mówię. Stowarzyszenie ˝Sens˝ przesłało oświadczenie, że w związku z kwestiami - jak by to powiedzieć - medialnymi...

    (Poseł Monika Wielichowska: Jakimi?)

    ...odstępują od takiej umowy. Mają takie prawo, my zawsze w decyzji przyznającej jakieś środki zamieszczamy taką klauzulę, że jeżeli w ciągu iluś dni nie mamy zawartej umowy, to oznacza to odstąpienie od jej zawarcia, rezygnację z programu. Stowarzyszenie przed zawarciem umowy przysłało pismo, że rezygnuje z realizacji programu. Dziękuję.

    (Poseł Monika Wielichowska: Potwierdziło korupcyjne... Konwój wstydu jedzie dalej.)

    Dziękuję, panie marszałku.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.