Zgłoś uwagi

Robert Nowicki - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 156).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym podziękować za dotychczasowe głosy w dyskusji, za dotychczasowe prace w komisji i podkomisji. Jak ważny i istotny jest ten projekt, pokazuje ilość przeprowadzonych dyskusji i konsultacji.

    Na wstępie chciałbym się odnieść do oświadczeń klubów. Nie zgodzę się tutaj z panią posłanką Małgorzatą Chmiel, która mówiła, że to bubel, i o pracy wykonywanej pospieszenie, w za szybkim tempie. Otóż choćby fakty, że powołano podkomisję, że w proces konsultacji włączono ponad 120 organizacji branżowych, a także że w wyniku prac w komisji, podkomisji przyjęto poprawki, pokazują, że wsłuchujemy się w głos interesariuszy.

    Jeśli mowa o BIM, to owszem, BIM to ważny element nowoczesnego projektowania, związany nie tylko z projektowaniem, budową, ale też z utrzymaniem. Jak słyszeliśmy na posiedzeniu komisji: wręcz przeciwnie - wprowadzenie projektu technicznego powoduje pełną zgodność w BIM. My nie wkraczamy, pani poseł, absolutnie w kwestię BIM. Pragnę tylko poinformować - nie ma niestety z nami pani poseł - panią poseł, że prowadzimy w ministerstwie wspólnie z Komisją Europejską projekt dotyczący wprowadzenia standardu modelu BIM dla obszaru, terytorium Polski, tak aby był on zgodny z tym, co mówią architekci, co mówią inżynierowie.

    Jeśli chodzi o zarzut, że instalacje będą niebezpieczne: otóż nie, otóż pewne bezpieczniki, o których tutaj państwo - i pani poseł też o nich mówiła, dziękuję za sprawozdanie - mówili, i mechanizmy wprowadzone do ustawy powodują, że projekt techniczny jest absolutnie wymagany przed rozpoczęciem budowy, a projekt architektoniczno-budowlany już sam w sobie zakłada pewne zamierzenia ogólne co do instalacji.

    Tak wiele kontrowersji wywołuje tutaj nowela w zakresie 20 lat i postępowania. Otóż zapominamy o jednej ważnej rzeczy, o bezpieczeństwie. Jeżeli przez 20 lat organ administracji... Jeżeli przez ten czas oddziaływanie tego budynku nie było na tyle dokuczliwe, że wszczęto postępowanie, które zakończyło się nakazem - a chciałbym też jednoznacznie powiedzieć, że w wyniku przeglądu dokonanego przez głównego inspektora nadzoru budowlanego stwierdzono, iż te postępowania nie są przewlekłe, one są prowadzone bardzo szybko, jeżeli weźmie się pod uwagę charakter tych spraw... Myślę, że zapominamy o jeszcze jednej rzeczy, jeżeli chodzi o art. 103 Prawa budowlanego, o te stare samowole budowlane - one i tak mogły być w oparciu o art. 103 legalizowane. I na końcu, jeśli mówimy o gospodarce, to nie zapominajmy o inwestorach, a głos inwestorów jest jednoznaczny w zakresie wprowadzanych nowelą poprawek.

    Bardzo chcę podziękować pani poseł Hannie Gill-Piątek za ten przychylny głos, bo tak jak słyszeliśmy, zmiany są potrzebne i udało się to wprowadzić dzięki przepisom. Chcę też poinformować, że jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne - tu chodzi o pytanie o zawieszenie tych prac - to 20 stycznia wznowiono pracę zespołu do spraw opracowania ustawy o planowaniu przestrzennym. Jest to kolejny ważny element, który będzie się łączył z tym procesem, z Prawem budowlanym.

    Myślę, że tutaj przejdę już do konkretnych pytań panów posłów i pań posłanek, odniosę się do nich w kolejności...

    Pan poseł Przemysław Koperski pytał, dlaczego nie ma głębszych zmian. Chodzi o raport dotyczący nieprawidłowości w powiatowych inspektoratach nadzorów budowlanych. Otóż myślimy nad reformą nadzoru budowlanego, planujemy ją. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku tak obszernej materii, tak dużego elementu wpływu na rzeczywistość... Prawo budowlane to sieć połączeń, to sieć połączeń z innymi ustawami, to wpływ na specustawy, to wpływ na infrastrukturę, to wpływ na jakość życia. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z głównym inspektorem nadzoru budowlanego i planujemy szerszą reformę nadzoru budowlanego, tak aby to organy A, B... aby inspektor nadzoru budowlanego mógł efektywnie zarządzać swoim zasobem.

    Pani poseł Katarzyna Kretkowska - warunki techniczne. Dziękuję za tę uwagę. My pracujemy nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych i przyjrzymy się temu problemowi, bo takie sygnały do nas docierały, te głosy są słyszalne.

    Pani poseł Małgorzata Chmiel - poldery i ogródki działkowe. Rozumiem, że ta kwestia - na piśmie. Powiem tylko jedno: my dzisiaj właśnie na prośbę Polskiego Związku Działkowców, który swoją uwagę zgłosił wczoraj, przeanalizowaliśmy to. Dzisiaj trwały rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców. Tak że nie jesteśmy odporni na te argumenty. Odrzucam też zarzut o bublu, o trybie pospiesznym.

    Pan poseł Wojciech Saługa - samowola i postępowanie egzekucyjne. To też jest kwestia - jak mówimy, jak domniemywam, jak rozumiem - jakości pracy inspektorów nadzoru budowlanego. Chcę tylko przypomnieć, że rząd PiS w zeszłym roku wprowadził oczekiwaną od kilku lat podwyżkę dla inspektorów nadzoru budowalnego w wysokości 500 zł na każdą osobę i w tym roku w projekcie ustawy budżetowej jest przewidziane 6% wzrostu od kwoty bazowej. To pokazuje jasno, że reforma legislacyjna idzie w parze z kwestią podnoszenia jakości pracy osób, które pracują w służbach inspektorów nadzoru budowlanego.

    Odpowiadając na pytanie pani poseł Krystyny Sibińskiej: tak. Jednoznacznie mogę odpowiedzieć: tak. Inżynierowie będą mogli projektować. Jeśli chodzi o opinię specjalistyczną, w naszej ocenie... Przede wszystkim trzeba uzmysłowić sobie, że to nie są sprawy masowe. To są sprawy szczególne, które regulują i tak przepisy innych ustaw. Przepisy innych ustaw wymagają zachowania odpowiednich procedur, odpowiednich kryteriów - czy wobec materiału, czy wobec procedury stosowania. Patrząc na to i analizując prośby o opinię, które do nas wpływają, do ministerstwa, nie jesteśmy zwolennikami utrzymywania tego stanu prawnego, ponieważ i tak przepisy innych ustaw będą wymagały spełnienia wymogów, jeśli chodzi o te szczególne inwestycje.

    (Poseł Krystyna Sibińska: Rozumiem, że jeden i drugi projekt. Zagospodarowanie i...?)

    Tak, oczywiście, jeden i drugi. Chcę powiedzieć, że my tutaj nie wchodzimy we władztwo specjalności. My wręcz wymuszamy przepisami koordynację branżową już na etapie powstawania tych projektów, w zakresie specjalności. To jest ważne. To jest ważne, żeby zachować tę spójność. My to odsuwamy i optymalizujemy proces powstawania tego dzieła, i to jest zgodnie z BIM-em. Niezależnie od tego pamiętajmy, że BIM to tylko technika, a nie metoda projektowania. My mamy to wszystko na uwadze, patrząc i wsłuchując się w ten głos, jak podkreślam, 120 organizacji branżowych.

    Pani poseł Joanna Fabisiak - kwestia przedłużania wydawania zgody. Chcę przypomnieć i powiedzieć, że przepisy, które mamy już w obrocie w porządku prawnym, dotyczą 65 dni. Jeżeli wynosi to powyżej 65 dni i zawinił organ, to jest 500 zł kary za każdy dzień zwłoki. Myślę, że to jest dyscyplinujące dla organów wydających zgodę, pozwolenia na budowę. My oczywiście monitorujemy tę sytuację i staramy się przeciwdziałać różnym mechanizmom, które powodują opóźnienia, bo tak jak powiedziałem, gospodarka to inwestorzy. Nam zależy, żeby osoby, które budują domki jednorodzinne, w końcu inwestorzy, którzy budują mieszkania wielorodzinne, ale też budują strefy komercyjne, obszary budownictwa przemysłowego... Chodzi o to, aby tym zarządzać i tempo wzrostu inwestycji - a inwestycje niewątpliwie w większości wiążą się z budownictwem - utrzymać.

    Jeśli chodzi o uwagę pani poseł Doroty Niedzieli, to myślę, że to jest ogólna dyskusja, która miała miejsce tutaj, przed Wysoką Izbą. Chciałbym powiedzieć i odnieść się jeszcze do słów pani poseł Chmiel odnośnie do Podhala i brzydactwa. Pani poseł, prawo nie dotyczy poczucia estetyki. Prawo musi opierać się na pewnych jasno znormalizowanych kryteriach. Jeśli pani poseł widzi takie zagrożenie w postaci samowoli budowlanej, każdy z nas może takie zgłoszenie złożyć do odpowiedniego organu - aby te organy to sprawdziły.

    Natomiast te 20 lat... Przypomnę to, co mówiła pani poseł Paluch, pani poseł sprawozdawca, w zakresie tych 20 lat. Przy uchwalaniu na poziomie gminy planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest obowiązek inwentaryzacji samowoli, nielegalnych budowli. Jeżeli gminy tego nie zrobiły bądź nie oddziałują na tyle na tereny sąsiednie, na obszary okoliczne, to znaczy, że dajmy tym osobom możliwość wejścia w system. A co to znaczy: wejście w system? To znaczy: być poddawanym okresowym kontrolom, płacić podatki od nieruchomości. Chodzi o pewną stabilność w obrocie społecznym dotyczącym zamieszkania.

    Pani poseł Małgorzata Pępek poruszyła tutaj istotną sprawę, natomiast nie jest to kwestia Prawa budowlanego, ale ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodzę się, że to jest istotny problem. W dialogu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej my też ten temat analizujemy. Na dzień dzisiejszy ani ja, ani Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nie widzimy tutaj takiego zagrożenia.

    Jeśli chodzi o wystąpienie pana posła Romualda Ajchlera, to też nie jest kwestia Prawa budowlanego, panie pośle. To jest kwestia odrębnych ustaw. Zdaję sobie sprawę i wiem, co pan poseł miał na myśli, natomiast nie ma to związku logicznego z procesem projektowania nowych przepisów.

    Panie pośle, jeśli chodzi o uwagę czy też pytanie pana posła Mariusza Trepki, to odnośnie do projektu technicznego wymaganego przed rozpoczęciem budowy chcę jednoznacznie powiedzieć, że taki projekt techniczny, czyli komplet dokumentów, będzie wymagany.

    I tutaj chcę szczególnie pochylić się nad przepisem art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy, jako że on nakłada na inwestora obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - a przypominam, że każdy będzie musiał złożyć takie zawiadomienie o zamierzeniu rozpoczęcia prac budowlanych - oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. A więc mamy zachowaną koherentność między tymi trzema częściami.

    Chcę też powiedzieć, że z kolei przepis art. 45a ust. 1 pkt 2 nakłada na kierownika budowy obowiązek potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy przed rozpoczęciem budowy otrzymania od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego. I kierownik budowy zobowiązany jest w przypadku kontroli organu nadzoru do przedstawienia temu organowi, na jego żądanie, aktualnego projektu technicznego. Proszę państwa, podział jest jednoznaczny i pozytywnie przyjmowany przez inwestorów. Projekt techniczny jest projektem szczegółowym, jest projektem, który wymaga często aktualizacji, którego, jeżeli nie ma istotnych odstępstw, nie ma potrzeby aktualizowania na poziomie organu AAB. To jest potrzebne organowi nadzoru, żeby sprawdził stan techniczny, zweryfikował zgodność stanu faktycznego na budowie z aktualnym planem.

    Jeśli chodzi o kolejne pytania, to chciałbym przejść do nich. Pan poseł Jacek Tomczak. Tak, panie pośle, jak powiedziałem na wstępie, patrząc na kwestię zagospodarowania przestrzennego i kwestię ustawy, bardzo ważnej ustawy, bardzo szeroko dotykającej tych spraw, widzimy, że to nie tylko problem zagospodarowania przestrzennego i tej ustawy, to nie tylko problem planów miejscowych, to problem jakości życia, to problem ochrony pewnych dóbr i tkanek miejskich w systemie architektoniczno-budowlanym. Jeśli mówimy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, to niezbędne będą zmiany w Prawie budowlanym. My mamy tego świadomość.

    Ostatnie pytanie, pani poseł Jagny Marczułajtis-Walczak. Myślę, że tempo prac (Dzwonek) i same ułatwienia - tutaj chcę odnieść się do kwestii tego, jak proponujemy zmniejszyć, jak myślimy zmniejszyć ilość samowoli - te ułatwienia, które niesie art. 29 mówiący o zgłoszeniu albo braku zgłoszenia, pozwoleniu zastąpionym zgłoszeniem, powodują, że ludziom łatwiej jest przeprowadzić proces inwestycyjny. Pamiętajmy, że samowole najczęściej dotyczyły takich rzeczy, które wiązały się z budownictwem jednorodzinnym. My to ułatwiliśmy. Stan świadomości ludzi oraz te ułatwienia, jak się przewiduje, prognozuje, sprawią, że tych samowoli będzie coraz mniej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izba! Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.