Zgłoś uwagi

Poseł Wojciech Zubowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
10 wyświetleń
0

Stenogram

5. i 6. punkt porządku dziennego:


   5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A).
   6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A).

Poseł Wojciech Zubowski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do części zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2020, m.in. w kwestiach dotyczących środowiska.

    Poprzednie 4 lata rządów przyniosły wiele pozytywnych zmian w tych dziedzinach, ale były też czasy, kiedy to wielokrotnie reagować należało na zaniedbania wynikające z rządów poprzedniej władzy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnijmy, że dopiero w poprzedniej kadencji wprowadzone zostały normy jakości, nie tylko dla paliw stałych, ale i zablokowano możliwość sprzedaży pieców niespełniających wymogów ekologicznych. Dzięki wprowadzonemu rynkowi mocy unikamy zagrożeń i kosztów związanych z brakami dostaw energii elektrycznej. Warto przypomnieć, że program ten, to rozwiązanie, był popierany przez koalicję PO-PSL do tego momentu, dopóki nie przegrali wyborów.

    Dziś pracujemy nad budżetem, który z jednej strony ma za zadanie realizować założenia Zjednoczonej Prawicy w dziedzinie klimatu i energetyki, a z drugiej strony pozwolić w sposób jak najmniej dotkliwy zmienić sposób funkcjonowania polskiej energetyki, uwzględniając takie kwestie jak bezpieczeństwo energetyczne, zasobność polskich rodzin i wymagania środowiska, ekologii i klimatu.

    W projekcie ustawy i w układzie zadaniowym znajdziemy m.in. planowane wydatki na środowisko, czyli ochronę środowiska i ochronę wód. W nich to ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, realizację działań mających na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory oraz zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

    Łączna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na te cele na rok 2020 wynosi ok. 7770 mln zł.

    W zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu mamy tutaj na myśli działania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nieobjętych tym systemem. Ta działalność ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego i odbywa się poprzez wsparcie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Proponowana kwota wydatków na ten cel w 2020 r. wynosi ok. 3250 mln zł.

    Planuje się też wydatki związane z działalnością wiążącą się z zaspokojeniem potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Efektem realizowanych w ramach zadań działań będą również: wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, takim jak powodzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy. Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację tego zadania w latach 2020-2022 wynosi ok. 5200 mln zł, a na rok 2020 - ok. 2460 mln zł.

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2020 będzie prowadził działalność nakierowaną przede wszystkim na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej na przedsięwzięcia współfinasowane z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2010 oraz Programu LIFE. Wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w roku 2020 na kwotę ok. 2733 mln zł, a koszty zostały określone na kwotę 4205 mln zł.

    Troska o środowisko to również dbanie o już posiadane zasoby przyrodnicze, takie jak parki narodowe, które tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię stanowiącą ok. 1% powierzchni kraju. Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2020 r. w wysokości prawie 300 mln zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę ok. 308 mln zł.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Pozwolę sobie jeszcze odnieść się w kilku słowach do dyskusji, która tutaj miała miejsce, nie tylko w kwestiach dotyczących samego budżetu. Trzy sprawy.

    Po pierwsze, proszę państwa, kwestia tzw. węgla z Rosji, czyli tego cepa czy tej maczugi, której tak bardzo państwo chętnie używacie. Chciałbym tylko zapytać, czy nie jest swego rodzaju hipokryzją czynienie zarzutu z tego, że prywatne podmioty importują ten surowiec z Rosji, przez osobę z PSL-u, która była ministrem w rządzie koalicji, która chciała uzależnić nas od dostaw rosyjskiego gazu do roku 2037 - do 2037 r., proszę państwa - i gdyby nie interwencja unijnych organów, to taką umowę, bo za tym było Polskie Stronnictwo Ludowe, by podpisano. Czy nie jest, proszę państwa, hipokryzją, że mówi o tym osoba, która była ministrem w rządzie, który podarował 1 mld zł Gazpromowi? I w jakich okolicznościach ten 1 mld zł Gazpromowi podarowano? Ano proszę państwa, gdy zarząd rządowej spółki, która ma ten 1 mld zł ściągnąć, chciał przystąpić do ściągania tej należności, okazało się, że zarząd zmieniono i powołano taki zarząd, który tych pieniędzy nie ściągnął. W tym momencie tymi osobami zajmuje się już służba, niedawno zostały one zatrzymane.

    Po drugie, proszę państwa, wypowiedzi o rzekomej nieskuteczności w ograniczaniu luki VAT. Spójrzcie państwo na unijne wyliczenia. bo przecież tam są dla obecnej opozycji jedynie wiarygodni ludzie, a nie w polskim rządzie. Unijne instytucje wymieniają, proszę państwa, Polskę jako przykład kraju, który skutecznie radzi sobie z szarą strefą i ściąga podatki. Zarzut, że ujawnia się mniej prób wyłudzeń VAT-u, jako przykład, że się ich nie ściga, jest kuriozalny, bo to pokazuje m.in., że skuteczne są służby skarbowe przez nas zreformowane, skuteczne są CBA i ABW.

    Po trzecie, proszę państwa, sprawa, o której mówił pan poseł Galla, dotycząca tego drobiazgu, czyli o 1 mln zł mniej środków na mniejszości narodowe. Proszę państwa, 18 grudnia na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych była przedstawiona przez pana ministra Pobożego informacja o tym, że te środki zostały przyznane, i nie ma potrzeby zwoływania specjalnego posiedzenia komisji, żeby o tym powiedzieć, wystarczyło tylko wtedy posłuchać.

    I jeszcze jedna kwestia, proszę państwa. Co do walki ze smogiem przypomnę, że to my zdecydowaliśmy się na to...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nie ma ocieplenia klimatu, wiemy.)

    Państwo żyjecie we własnym świecie, jak widzę. Pani poseł, to my zdecydowaliśmy się na obniżenie norm dotyczących alarmów smogowych z 300 Śg do 150.

    (Poseł Dariusz Joński: Niech pan nie czyta.)

    Docelowo ma być 80.

    (Poseł Izabela Leszczyna: A program ˝Czyste powietrze˝?)

    To przypomnijmy, proszę państwa, tylko o jednym: w 2012 r., pani poseł, to rząd Platformy Obywatelskiej zdecydował się na to, żeby podnieść te normy z 200 do 300.

    (Głos z sali: Dokładnie.)

    Który rząd to zrobił? Platformy Obywatelskiej. (Oklaski) Mało tego, proszę państwa.

    (Poseł Mirosław Suchoń: Ale alarmami nic nie naprawiono.)

    Chwileczkę, panie pośle. W roku 2008...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Powietrze coraz gorsze.)

    Pani poseł, pani miała swój czas. W 2008 r. została wprowadzona dyrektywa, która wskazywała dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Po waszych rządach grożą nam 4 mld zł kary za lata 2007-2015. Kary, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli jak dla was najwyższa instancja.

    (Poseł Urszula Rusecka: TSUE - jedyna wyrocznia.)

    (Głos z sali: Niech pan nie krzyczy.)

    I, proszę państwa, o czym my mówimy? O tym, że wy podnieśliście normy, zamiast walczyć z problemem. Zdecydowaliście się na zbicie termometru.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A o budżecie możecie coś?)

    Pani poseł, jak mówiłem o budżecie, to pani nie była specjalnie zainteresowana tym, co mam do powiedzenia. Kiedy przypominamy o patologiach waszych rządów, kiedy po prostu pokazujemy, jak wyglądała walka z problemami klimatycznymi za waszych czasów, wtedy państwo się nagle aktywujecie.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale chce pan powiedzieć, że teraz jest czyste powietrze?)

    (Poseł Dariusz Joński: Czyściutkie powietrze.)

    Proszę państwa, ostatnia rzecz. Krytyka sprzedaży uprawnień do emisji CO2 - to miało miejsce również w latach poprzednich, za państwa rządów.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ruski węgiel jest tylko.)

    I tylko przypomnę, że chociażby w roku bodajże 2012 sprzedaliśmy uprawnienia do emisji CO2 za 1/10 ich rynkowych wartości. Szczęśliwym nabywcą była wtedy Hiszpania. Szczegóły transakcji zostały objęte tajemnicą.

    (Poseł Michał Szczerba: Tak jak listy KRS.)

    Mam nadzieję, że zostanie ona wyjaśniona również przez odpowiednie służby. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.