Zgłoś uwagi

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

5. i 6. punkt porządku dziennego:


   5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 112 i 112-A).
   6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 113 i 113-A).

Poseł Gabriela Masłowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ramach ustawy budżetowej na 2020 r. zapewniono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu zarówno z zakresu polityki gospodarczej, chodzi o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, niskiej stopy bezrobocia, niskiej stopy inflacji, minimalnego deficytu budżetowego, jak i z zakresu polityki społecznej, w tym w szczególności polityki prorodzinnej i polityki zdrowotnej.

    Finansowanie polityki zdrowotnej ze środków budżetowych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wysokiej jakości tych świadczeń. W ramach tej funkcji państwo zapewnia finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, medycyny transplantacyjnej, zwalczanie chorób nowotworowych, funkcjonowanie ratownictwa medycznego, wspiera rozwój infrastruktury w ochronie zdrowia, realizuje politykę lekową, zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne, zapewnia badania profilaktyczne, promocję zdrowia, ochronę praw pacjentów. Zastanówmy się wobec tego, analizując budżet w części 46: Zdrowie, czy te zadania mają szansę na sumienną realizację.

    Ogółem wydatki w dziale: Ochrona zdrowia zaplanowane w budżecie państwa na 2020 r. wynoszą ok. 8,5 mld zł. Będę posługiwać się okrągłymi kwotami. Należy podkreślić, że wydatki zaplanowane w tym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Są one ponoszone także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych. Jeśli uwzględnimy środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, prawie 280 mln zł, a ponadto wydatki Funduszu Pracy na staże i specjalizacje medyczne oraz wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, to wydatki na ochronę zdrowia, tak właśnie skonsolidowane, zaplanowano w wysokości 11 262 mln zł. Jeśli dodamy do środków ujętych w ustawie budżetowej na 2020 r., czyli wspomnianych 11 262 mln zł, środki ujęte w Narodowym Funduszu Zdrowia, to, jak się przewiduje, nakłady na ochronę zdrowia w 2020 r. wyniosą łącznie 107,6 mld zł i będą większe o 10 mld w stosunku do nakładów z roku 2019. Świadczy to o tym, że PiS, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy realizuje aktywną i ambitną politykę zdrowotną. Chodzi o dojście wydatków na ochronę zdrowia do 6% produktu krajowego brutto.

    Poprzez zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zagwarantowaliśmy, że środki te będą stanowić 6% PKB. Następnie poprzez nowelizację tej ustawy skróciliśmy okres dochodzenia do tego poziomu do 2024 r. Według zaleceń zawartych w tej ustawie środki na ochronę zdrowia powinny w 2020 r. stanowić 5,03% PKB. Wyniosą one 5,09%, a więc przekroczą ten referencyjny poziom o ponad 1,2 mld zł w stosunku do wartości przyjętej w ustawie. Także w ubiegłym roku ten poziom był przekroczony, bo powinny one wynieść 4,9% PKB, a osiągnęliśmy 5,29% PKB. Świadczy to o tym, że nie jest to tendencja jednorazowa, a trwała, będąca skutkiem mądrej, odpowiedzialnej, rozsądnej polityki resortu zdrowia i polityki rządu.

    Spójrzmy wobec tego, na co głównie będą przeznaczone środki z budżetu ministra zdrowia łącznie z rezerwami będącymi w jego dyspozycji. Czy i w jakim stopniu ulegną one zwiększeniu? Po pierwsze, nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę wzrosną o 136 mln zł w 2020 r. w stosunku do roku 2019 i osiągną poziom 1,8 mld zł.

    Dalej. Środki na inwestycje w szpitalach ogólnych i klinicznych - wzrost o 80 mln zł do kwoty 631 mln zł. Na zakup szczepionek - wzrost o 112 mln zł do poziomu 274 mln zł. Na ratownictwo medyczne - również wzrost o 44 mln do kwoty 161 mln zł. Na system wspomagania dowodzenia Państwowym Ratownictwem Medycznym - wzrost o 38 mln zł do kwoty 44 mln zł. Na inspekcję farmaceutyczną - wzrost o 10 mln zł do kwoty 37 mln zł. Pamiętajmy przy tym, że na dofinansowanie do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia zabezpieczono 800 mln zł na przyszły rok, to jest o 12% więcej niż w roku 2019.

    Proszę Państwa! Przysłuchuję się od początku tej debacie i czasami jestem zdumiona. Z niedowierzaniem słucham niektórych wypowiedzi takich czołowych ekonomistek opozycji liberalnej, dotyczących właśnie zrównoważonego budżetu, bo z tego państwo uczyniliście główną oś ataku na obecny rząd. Otóż w poprzednich latach rządów liberalnych cały czas słyszeliśmy tutaj, także w tej Izbie, że celem państwa, polityki państwa jest utrzymanie jak najniższego deficytu budżetowego, jest równoważenie budżetu. Robiliście państwo z deficytu budżetowego pewnego bożka. Stawialiście go na ołtarzu i temu poświęcaliście rok po roku wszystko, proszę państwa: kilkuzłotową waloryzację emerytur, likwidację posterunków Policji i straży pożarnej, niedofinansowanie...

    (Poseł Izabela Leszczyna: To jest nieprawda.)

    Brak podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, brak podwyżek płac.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Nieprawda. Nie podnosiliśmy. Wy podnosiliście.)

    I wszystko, wszystko po kolei, ponieważ używaliście tego straszaka: bo deficyt budżetowy się zwiększy.

    (Poseł Dariusz Joński: Kłamstwo.)

    No i oczywiście wiadomo, że deficyt budżetowy nie jest dobrem, jest czymś złym oczywiście, ale straszyliście też normami Unii Europejskiej.

    (Poseł Izabela Leszczyna: No bo tak było. Była...)

    I teraz, kiedy obecnemu rządowi wskutek naprawdę odpowiedzialnej polityki, ciężkiej pracy udało się sprowadzić deficyt prawie do zera...

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nieprawda, nie ma...)

    Równoważymy budżet, ale przy tym stosujemy szeroki wachlarz środków i wydatków budżetowych na politykę społeczną, rodzinną, zdrowotną, o czym za waszych rządów można było tylko pomarzyć.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nie kłam.)

    Przy tak rozbudowanych wydatkach społecznych utrzymujemy zrównoważony deficyt budżetowy i państwo uważacie, że to jest złe świadectwo dla tego rządu, że to dyskredytuje pracę rządu.

    (Poseł Izabela Leszczyna: No bo nie ma zrównoważonego.)

    I w ogóle snujecie czarne, kasandryczne scenariusze.

    Jedyną pociechą jest to, że te kasandryczne wizje już nikogo nie wzruszają, bo państwo je stosujecie od początku poprzedniej kadencji obecnego rządu. Zarówno posłowie partii rządzącej, jak też myśl, że Polacy - czemu dali wyraz w kolejnych wyborach - nie boją się tych czarnych scenariuszy i kasandrycznych wizji przedstawianych przez przeciwników rządu... Bo ma to służyć, jak wspomniałam, tylko nieuzasadnionej krytyce tego rządu, dezawuowaniu jego osiągnięć.

    Proszę państwa, w ramach budżetu na sfinansowanie i współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej na rok 2020 w części 46: Zdrowie zaplanowano kwotę 896 mln zł. Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż na ubezpieczenia dla studentów -ogromną kwotę. Chodzi o ubezpieczenia dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, dla osób korzystających z urlopu wychowawczego, niepodlegających obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Nadal z Funduszu Pracy będą finansowane staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, które to finansowanie zlikwidowaliście, a my przywróciliśmy, wraz z podwyżką wynagrodzeń stażystów, w kwocie ponad 2240 mln zł. W tej kwocie są także ujęte wydatki na dofinansowanie rezydentów, opiekę pielęgniarską i opiekę ze strony położnych.

    Wysoka Izbo! Wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 107 mln zł jest możliwy i jest ciągle konsekwentnie realizowany, jak wspomniałam, dzięki wiarygodnej, bardzo odpowiedzialnej polityce i ciężkiej pracy obecnego rządu. Odbudowujemy dochody i zwiększamy, uszczelniając system podatkowy, możliwości finansowe. Jak się te wydatki miały całościowo, łącznie z NFZ, za naszych poprzedników? Otóż w roku 2017 poziom tych wydatków wynosił 74 mld zł. Pytam więc, czy 107 mld zł to jest mniej, czy więcej niż 74 mld zł. Czy to, że jest 107 mld zł, nie oznacza wzrostu o ponad 34% w stosunku do tego, co państwo przeznaczaliście na zdrowie? Wobec tego te ataki na rząd z powodu niedofinansowania, zapaści w służbie zdrowia itd. nie mogą być wynikiem nierozumienia tych liczb. One są zwyczajnie wynikiem złej woli i politycznych animozji. Trudno z takimi liczbami dyskutować. 107 mld zł na ten rok przeznacza rząd na ochronę zdrowia, oczywiście łącznie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie będą wydatki. Za państwa rządów było to na poziomie 74 mld zł.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia to nie rząd.)

    Wobec tego sytuacja jest nie do porównania. Notorycznie nie płaciliście państwo za nadwykonania szpitalom.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Teraz ich w ogóle nie ma. Proszę iść do szpitala.)

    Byłam członkiem komisji finansów i wiem, że tak się działo. Te długi narastały. Dopiero ten rząd zapłacił blisko 2 mld zł za wasze nadwykonania, za które wówczas nie zapłaciliście.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale pani kłamie.)

    Dlaczego nie płaciliście? Bo wam nie zależało na kondycji szpitali. Nie zależało wam. Wam zależało na tym, żeby je przekształcać jak najszybciej, komercjalizować w spółki prawa handlowego, w konsekwencji doprowadzić do prywatyzacji tych szpitali.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale teraz są dłuższe kolejki. Do szpitala dostać się nie można. Zamykacie szpitale.)

    I takie to eksperymenty stosowaliście. I dzisiaj po wielu latach doświadczeń możemy już porównać, jakie są wyniki waszych eksperymentów z komercjalizacją i prywatyzacją szpitali. Każdy na swoim terenie ma przecież w tej formie prowadzone szpitale i może powiedzieć, że nie przyniosło to żadnej poprawy, jeśli chodzi o wyniki finansowe szpitali, za to zdegradowało poziom, jakość i ilość świadczonych usług medycznych na danym terenie. Te rzeczy nie są trudne do udowodnienia. Wobec tego powinniśmy jednak, mimo wszystko, panować nad emocjami, liczyć się z liczbami i nie mówić, panie pośle, takich rzeczy, że 107 mld zł na ochronę zdrowia to jest za mało, to jest dramat, tragedia, skoro sami przeznaczaliście 74 mld zł. W ciągu 4 lat potrafiliśmy zwiększyć tę kwotę o ponad 34%. To się robi systematycznie, nie wyjątkowo.

    I oczywiście bezpłatne leki. O nich wspomniałam. Cały ten program będzie kontynuowany. Dotychczas ok. 2,5 mln pacjentów 75+ otrzymało ponad 155 mln opakowań leków. Gdzie były te bezpłatne leki za waszych rządów? Jeśli analizujemy budżet krok po kroku, jeśli chodzi o poziom wydatków, a także strukturę tych wydatków, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że one są bardzo spójne z kierunkami działań resortu na najbliższe lata. Kierunki działań resortu zdrowia na najbliższe lata zostały dzisiaj przedstawione przez ministra zdrowia na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wobec tego osoby zainteresowane odsyłam do wypowiedzi, które padły na posiedzeniu Komisji Zdrowia, żeby się przekonać, że dotychczasowa polityka zdrowotna będzie kontynuowana, doskonalona i unowocześniana.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Może kiedyś, jak wrócimy do rządu.)

    W związku z tym Polacy naprawdę mogą się czuć krok po kroku coraz bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o swoje potrzeby zdrowotne.

    Naturalnie, że nie możemy wszystkich zaniedbań z dziesiątków lat usunąć w ciągu 4 lat. Nie jest to wszystko idealne, mamy tego świadomość. Ale proszę uszanować tak znaczny wzrost wydatków na ochronę zdrowia w ciągu 4 lat o ponad 34%.

    (Poseł Izabela Leszczyna: Ale wydajecie mniej.)

    To jest niebagatelna kwota. Jeśli państwo dyskutujecie z takimi ewidentnymi liczbami, to myślę, że ta dyskusja nie może doprowadzić do niczego. My w każdym razie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, robimy swoje: będziemy konsekwentnie kontynuować politykę zdrowotną i wspierać ministra zdrowia...

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Skrócił się czas życia Polaków po raz pierwszy od wielu lat. To robicie.)

    Pani wystarczająco się nakrzyczała już i z tej mównicy, i na posiedzeniu Komisji Zdrowia, nie porównując, jak przekupka z targu, więc proszę mi pozwolić ostatnie zdanie dopowiedzieć.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nie odzywałam się w ogóle na posiedzeniu Komisji Zdrowia.)

    To finansów w takim razie. Proszę państwa, będziemy kontynuować ten kierunek działań...

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Niech pani się zastanowi i będzie precyzyjna. Jest pani na mównicy sejmowej.)

    ...i będziemy wspierać ministra zdrowia w tak prowadzonej polityce zdrowotnej, bo jesteśmy przekonani, że minister zdrowia poprzez taką politykę szanuje Polaków, troszczy się o ich zdrowie i wyszukuje najbardziej nowoczesne doświadczenia, także światowe, i metody, ażeby powiększyć poziom satysfakcji zdrowotnej Polaków. Dziękuję za uwagę.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Na geotermię do Torunia - to najważniejsze.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.