Zgłoś uwagi

Poseł Mieczysław Kasprzak - Zapytanie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Ślicznie dziękuję, panie marszałku, za te 2 minuty.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Ślicznie proszę, panie pośle.

    Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwana BDO, jest systemem informatycznym utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który to rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu, to jest modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Nowelizacja zobowiązuje większość firm do ewidencjonowania wytwarzanych odpadów od przyszłego roku. Obowiązek ewidencji w internetowej bazie danych rodzi wiele problemów, gdyż osoby zobowiązane do rejestracji w systemie niewiele wiedzą o tym systemie, nie mają pełnej wiedzy. Ponadto problem dotyczy braku jasnych zasad, określających, kto ma się rejestrować w bazie danych o odpadach BDO i ewidencjonować to, co jest wyrzucane jako odpad. Dodatkowo wprowadza obowiązek określania rodzajów odpadów. Rygorystyczne kary, które są z tym związane, to kwoty od 5 do 1 mln zł. Budzi to duże obawy przedsiębiorców, że mogą nie wywiązać się z tych zobowiązań. Dlatego zadaję pytanie. (Dzwonek) Czy baza danych jest w pełni przygotowana do działania od 1 stycznia przyszłego roku? Ilu przedsiębiorców dotychczas zarejestrowało się w systemie, panie ministrze? Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na przedsiębiorcach od roku 2001, zatem 1 stycznia nie wprowadzamy żadnych nowych obowiązków. Przepisy dotyczące ewidencji i sprawozdawczości nie zmieniają się. Jedyna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej formy papierowej dokumentów z zakresu gospodarki odpadami formą elektroniczną. To stanowić powinno ułatwienie dla przedsiębiorców

    Jednocześnie wychodzimy naprzeciw tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy zgłaszali do nas uwagi o dopuszczenie równoległego funkcjonowania bazy, i takie zapisy zostaną przedstawione do realizacji. Ze względu na to, że przedsiębiorcy takie prośby zgłaszają, ten termin wejścia w życie bazy od wielu lat był przenoszony, od roku 2012. W roku 2015 pojawiła się propozycja przetargu, niestety nie były gotowe rozporządzenia, żeby ten przetarg przeprowadzić, on by się nie powiódł. Dlatego też ostatecznie bazę danych przygotował Instytut Ochrony Środowiska w drodze powierzenia in-house. Przygotowywał to według harmonogramu. Harmonogram został dotrzymany, baza jest przygotowana. Wersja produkcyjna została już uruchomiona dla przedsiębiorców. Mogą oni dokonywać tam szeregu działań. Oczywiście wszystkie funkcjonalności będą mogły być uruchomione zgodnie z ustawą, bo baza, jej zakres dotyczy tego, co jest w ustawie. Zgodnie z ustawą, która była w połowie ostatniego roku nowelizowana, te funkcjonalności, te kolejne moduły... To metoda zwinna, taka metoda, przy pomocy której administracja stara się wykonywać kolejne moduły, czyli moduł po module, gdzie przyjmuje się pewne założenia, potem dokonuje się sprawdzeń, pracują zespoły analityczne, ostatecznie jest to przygotowywane do wytworzenia w zespołach produkcyjnych. Zgodnie z tą metodyką, także z metodyką Prince, ten projekt był prowadzony.

    Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Termin rejestracji upłynął w połowie roku 2018. Liczba podmiotów znajdujących się obecnie w rejestrze BDO to ponad 165 tys. Jednocześnie chciałbym z tego miejsca wyraźnie powiedzieć, że w trakcie procesu legislacyjnego i komunikacyjnego pojawiły się informacje, że 2 mln podmiotów może być zainteresowanych. Pragnę wyraźnie powiedzieć, że te wszystkie podmioty gospodarcze, które do tej pory nie prowadziły ewidencji zgodnie z ustawą z 2001 r., nie są zobowiązane do tego, aby się rejestrować w bazie danych odpadowych. Jedynym wyjątkiem są tutaj podmioty, które oferują torby plastikowe, zgodnie z dyrektywą, które muszą być objęte opłatą, więc ta możliwość sprawozdawczości elektrycznej to jest jedyne novum. Te 2 mln, które się pojawiają, to są elementy działań komunikacyjnych różnych podmiotów i grup interesu. One nie dotyczą bezpośrednio tych podmiotów, czyli podmioty, które wytwarzają odpady o charakterze komunalnym, nie mają obowiązku rejestracji w bazie, a więc fryzjerzy czy małe punkty usługowe, które do tej pory były w systemie komunalnym, takie obowiązku nie mają, i warto, żeby to wyraźnie z tego zacnego miejsca powiedzieć.

    1 stycznia zostanie uruchomiony, już w wersji ze wszystkimi funkcjonalnościami, moduł BDO ewidencji i sprawozdawczości. Jest to wszystko gotowe, po wszelkich testach. Tutaj mamy szansę na kompleksowe gromadzenie, zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zapewni to podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencji i sprawozdawczości. Od 1 stycznia podmioty będą mogły także dokonywać rejestracji przez bazę danych. Do tej pory było to robione jedynie przez urzędy marszałkowskie, które musiały to ręcznie wpisać. Dzisiaj będzie można robić to przez bazę.

    Analiza i ocena danych umożliwi prowadzenie diagnozy stanu gospodarki odpadami, ocenę i prognozowanie trendów. Przed nami wprowadzenie rozszerzonej gospodarki odpadami. Dobrze mieć pełną wiedzę o tym, ile odpadów wytwarzamy i w jaki sposób one migrują po Polsce. Szczególny charakter bazy polega na tym, że jest to baza, która będzie śledzić przemieszczanie masy odpadów. Stąd właściwe instrumenty, które pozwolą nam określić masę i sposób przemieszczania. Niestety bardzo często się zdarzało, jak państwo wiecie z doniesień mediów, ale też z interwencji Inspekcji Ochrony Środowiska, że te odpady nie zawsze trafiały tam, gdzie trafiać powinny. Będziemy mogli mieć tę kontrolę i będziemy mogli skutecznie walczyć z szarą strefą, ale jednocześnie pomóc tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy funkcjonują uczciwie i cierpią z uwagi na to, że inne podmioty działają w sposób nie do końca zgodny z prawem, a wręcz sprzeczny z prawem.

    Na pewno Inspekcja Ochrony Środowiska, która jest organem kontrolnym, będzie pomagać wszystkim podmiotom. Jednocześnie pragnę powiedzieć, że inspekcja zajmuje się szerokim spektrum innych działań. Przy okazji innych działań, jeśli takiej pomocy przedsiębiorcy będą oczekiwać, inspekcja także będzie w tej dziedzinie pomagać. Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Ministrze! Dziękuję za tę informację. Myślę, że to w części może rozwiać obawy, ale może nie do końca, bo są 2 mln podmiotów, tak jak pan powiedział, jak ktoś tam mówił. Prawdopodobnie ci przedsiębiorcy obawiają się tego, są zaniepokojeni. Czy to znaczy, że 165 tys. przedsiębiorców, którzy się zarejestrowali, to jest już pełny stan i więcej przedsiębiorców nie będzie się rejestrować? Rozumiem, że nie ma takich obaw, że ktoś będzie pod to podpadał, że będzie ukarany tą dość wysoką karą, bo do 1 mln zł. To jest jedno moje pytanie.

    Czy dobrze zrozumiałem, że w okresie przejściowym będzie możliwość prowadzenia jeszcze tej ewidencji w formie papierowej? (Dzwonek) Czy ktoś będzie miał możliwość wyboru, czy elektronicznie, czy papierowo? Dziękuję bardzo.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Dziękuję za podkreślenie tego, że liczba 2 mln nigdy nie była liczbą docelową, ponieważ z perspektywy roku 2001, to jest dość długi okres, żeby obserwować różnego rodzaju trendy, taka liczba nigdy nie padała. Ona została sztucznie wygenerowana. Ona nam wygenerowała duże zainteresowanie na infoliniach, jeśli chodzi o pytania, ale dała też szansę na wykazanie się rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców, który interweniował w tej sprawie, aby poza tym, co jest w ustawie, dokonać takiego objaśnienia w przypadku wszystkich przedsiębiorców, żeby to, o czym powiedziałem w pierwszej części mojego wystąpienia, przyjęło formę takiego objaśnienia zgodnie z konstytucją dla biznesu, z art. 33 tej konstytucji, która wskazuje z jednej strony, żeby wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy, a z drugiej strony daje możliwość przygotowania specjalnych objaśnień, które wskazują, kto takiemu obowiązkowi podlega. Tu jest pewna trudność, jeśli chodzi o szacowanie wszystkich podmiotów. To rynek dynamiczny, on się zmienia, część podmiotów wypada, powstają nowe podmioty. Szacowaliśmy, że tych podmiotów może być więcej. Zakładamy, że ta liczba 160 tys. nie będzie drastycznie rosnąć. Jednocześnie jesteśmy przygotowani, ponieważ z jednej strony cała nasza filozofia opiera się na rozwiązaniach twardych, serwerach, z drugiej strony korzystamy z takich innowacyjnych rozwiązań jak hiperskalowalna chmura, która pozwala nam w zależności od ruchu przyjąć wszystkich zainteresowanych. Jeśli chodzi o rejestrację, takim ułatwieniem będzie też to, że od 1 stycznia będzie można tego dokonać ze swojego komputera domowego i zarejestrować się w tej bazie przez profil zaufany. Taki proces, jeżeli chodzi o samo zarejestrowanie, nie jest trudny, długi i skomplikowany.

    Mówiłem o inspekcji. W przypadku inspekcji, nawet jeśli prowadzi kontrolę, te sankcje są za brak wpisu do rejestru. Wpisanie się do bazy zajmuje kilka minut, więc nie ma problemu. Praktyka kontrolna jest taka, że w sytuacji, kiedy podmiot usuwa pewne niedociągnięcia w czasie prowadzenia kontroli, sankcji nie ma, szczególnie że chodzi też o miarkowanie. Takiego zagrożenia dla przedsiębiorców nie ma. Jednocześnie zachęcamy do tego tych, którzy od tego 2018 r. się nie zarejestrowali, a prowadzą działalność z zakresu gospodarki odpadami. Chociaż nie ma takiego ryzyka, jak patrzymy, jeśli chodzi o rozłożenie w skali polskiej mapy. Te wszystkie najważniejsze firmy, które się tym zajmują, się zarejestrowały i będą mogły z tego korzystać.

    Ostatnie pana pytanie. Ten system będzie działał równolegle, więc dopuszczamy, będziemy dopuszczać wersję papierową przez pół roku, ale tym najważniejszym narzędziem jest baza danych (Dzwonek), która rusza normalnie, zgodnie z harmonogramem i planem. Bardzo serdecznie dziękuję.

    Poseł Mieczysław Kasprzak: Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie marszałku.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.