Zgłoś uwagi

Rafał Romanowski - Wystąpienie z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektowana ustawa będzie wprowadzała do polskiego porządku prawnego przepisy nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego regulujących sprawy zdrowia roślin, tj. rozporządzenie 2016 przywoływane we wcześniejszym projekcie oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych. Przepisy ww. rozporządzeń państwa członkowskie mają obowiązek stosować od 14 grudnia br. Podstawowym celem przepisów z zakresu zdrowia roślin jest ograniczenie ryzyka introdukcji na obszar krajów nowych organizmów szkodliwych dla roślin mogących spowodować istotne straty w uprawach roślin leśnych, czemu mogą sprzyjać m.in. intensyfikacja handlu międzynarodowego i obserwowane zmiany klimatyczne oraz eliminacja ognisk występowania takich organizmów. Przyjęcie tych przepisów jest także elementem systemu umożliwiającego międzynarodowy obrót towarami pochodzenia roślinnego. Projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Ustawa ta będzie przy tym głównie ustawą kompetencyjną wskazującą na organy organizacji odpowiedzialne za wykonywanie przepisów ww. rozporządzeń unijnych. Zawierać będzie także nieobjęte przepisami Unii Europejskiej rozwiązanie dotyczące eksportu do państw trzecich towarów podlegających dodatkowym wymaganiom fitosanitarnym, obowiązkowi pochodzenia z miejsc produkcji obszarów wolnych od określonych agrofagów lub zarejestrowanych miejsc produkcji. W tym zakresie projektowana ustawa realizuje postanowienia standardów międzynarodowych wydanych na podstawie międzynarodowej konwencji ochrony roślin i wymagań państw trzecich, do których eksportowane są towary z Polski. Wymóg wprowadzania rejestru eksporterów wynika m.in. z protokołu w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin. Proponuje się, aby zadania z zakresu zdrowia roślin wykonywane były tak jak do tej pory przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrolę spełnienia wymagań rozporządzenia 2016/2031, jak również kontrolę występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał tak jak do tej pory decyzje administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Wojewódzki inspektor będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe dla towarów wysyłanych do państw trzecich. Zgodnie z projektowaną ustawą wojewódzki inspektor będzie posiadał kompetencje do wydawania paszportów roślin, które zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016 będą wydawać co do zasady upoważnione do tego podmioty profesjonalne. Z kolei główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa będzie wydawał zgody na prowadzenie prac badawczych z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów objętych regulacjami rozporządzenia 2016. Stanowi to kontynuację uprawnień wynikających dla głównego inspektora z przepisów obowiązującej ustawy. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym projektowaną ustawą jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów. Obszary te mogą mieć znaczenie dla ułatwiania eksportu towarów do państw trzecich. Proponuje się, aby obszar wolny od określonego agrofagu ustanawiał w drodze aktu prawa miejscowego wojewoda. Projektowaną ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz ustawę z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zmiany te mają charakter porządkowy wynikający z uchylenia ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz dostosowujący do zasady kontroli wynikających z wprowadzonych przepisów unijnych.

    Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów z protokołem ustaleń z posiedzeń Rady Ministrów z października 2019 r. i skierowany do Sejmu. Ze względu na zasadę dyskontynuacji pracy konieczne było jednak ponowne przyjęcie tego projektu przez Radę Ministrów i przedłożenie Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.