Zgłoś uwagi

Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Stanisław Szwed - pytanie z 20 grudnia 2019 r.

2. posiedzenie Sejmu IX kadencji
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed - PiS
w sprawie realizacji polityki senioralnej oraz dalszych planów i kierunków działań dotyczących podniesienia jakości życia polskich seniorów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
53 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Seniorzy stanowią ważną grupę społeczną w Polsce, a ich doświadczenia zawodowe i życiowe są nieocenione dla każdego, szczególnie dla młodszych pokoleń. Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest spójna i kompleksowa polityka senioralna. To także ważny element realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

    Programy senioralne realizowane przez rząd są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed Polską polityka demograficzna i zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem tych programów jest nie tylko poprawa warunków życia osób w srebrnym wieku, lecz także wykorzystanie ich potencjału i życiowego doświadczenia z korzyścią dla wszystkich. Ich najważniejsze cele to podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie bezpieczeństwa i tworzenie warunków do podejmowania aktywności. Rząd w poprzedniej kadencji podjął szereg działań w tym zakresie. Należy tutaj wymienić takie programy jak: ˝Senior+˝, ˝Leki 75+˝, ˝Opieka 75+˝, ˝Emerytura+˝, ˝Mama 4+˝ czy wreszcie ˝Dostępność+˝.

    W trosce o nieustanną poprawę jakości życia osób starszych kierujemy do pana ministra pytanie: Jakie wymierne efekty przyniosła polskim seniorom realizacja dedykowanych im programów w latach 2015-2019?

    Tu oddam głos pani poseł Barbarze Bartuś.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani poseł wymieniła szereg programów pomocowych dla samorządów, które realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one przede wszystkim skierowane do seniorów jako pomoc. Seniorów dotyczą jednak problemy zdrowotne.

    Chciałabym zapytać pana ministra: Jak wygląda współpraca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Zdrowia mająca zapewnić kompleksową pomoc (Dzwonek) i opiekę seniorom? Dziękuję.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Posłanki! Bardzo dziękuję za to pytanie. Postaram się odpowiedzieć na nie, odnosząc się głównie do tego, co miało miejsce w ubiegłym roku. Całe 4 lata ciężko byłoby nam omówić w tak krótkim czasie.

    Tematyka, którą panie poruszyły, jest bardzo ważna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Programy senioralne, które realizujemy i które będziemy kontynuować w przyszłym roku, są niesłychanie ważne i mają trzy cele. Z jednej strony chodzi o problemy dotyczące demografii - mamy dobry okres, życie ludzi starszych się wydłuża. Musimy zadbać o to, aby te osoby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Musimy wspierać je również materialnie, żeby dać im większe szanse na rozwój i przeżycie swojej starości w dobrych warunkach.

    Powiem o kilku programach, które wprowadziliśmy i o których doskonale wiemy. Warto je przypomnieć. Mam na myśli choćby ten najnowszy projekt, który został realizowany, czyli ˝Emeryturę+˝. Chodzi o jednorazowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury - 1100 zł. Wszedł on w życie w tym roku. Świadczeniem objętych zostało 9,8 mln ubezpieczonych. Środki, które na nie przeznaczyliśmy, to ponad 10,8 mld zł. To rozwiązanie było oczekiwane przez społeczeństwo. Z badań CBOS wynika, że popiera je 84% osób. Rozwiązanie to wpisuje się w działania mające na celu wsparcie osób starszych. Tak zwana popularna trzynastka jest już obecna w przekazie medialnym, publicznym. Dla tych ludzi jest to duże wsparcie.

    Drugą bardzo ważną kwestią, która dotyczy emerytów i rencistów, jest oczywiście waloryzacja. Wiemy, że dyskusja na temat waloryzacji ciągle odbywa się w parlamencie. Powiem tak: w ciągu ostatnich 5 lata emerytury wzrosły o 1/4. Jest najwyższy wzrost emerytur w ostatnich latach. W 2018 r. wzrosły one o prawie o 3%. To był najwyższy wskaźnik wzrostu. Tegoroczna waloryzacja - ona następuje zawsze 1 marca - wynosi 2,86%. Ważne w tej kwestii było to, że wprowadziliśmy waloryzację procentowo-kwotową, czyli określiliśmy najniższą wartość świadczenia na poziomie 70 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to najniższe emerytury byłyby jeszcze o połowę mniejsze, jeśli chodzi o waloryzację. To też jest dobre rozwiązanie.

    Oczywiście ważna rzecz, o której chcę wspomnieć, to podniesienie najniższej emerytury z 880 zł do 1100 zł. Ten wzrost był znaczny. To też w znaczny sposób poprawiło... Oczywiście do tego dochodzi też renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna, czyli w przypadku wszystkich wymienionych przeze mnie osób uprawnionych najniższa emerytura i renta to 1100 zł.

    Kolejnym bardzo ważnym programem, myślę, że oczekiwanym, jest program ˝Mama 4+˝ skierowany do tych mam i ojców, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci. To jest nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 marca 2019 r. Polega ono na tym, że jeżeli ktoś nie miał żadnego uprawnienia do świadczenia emerytalnego, to otrzymuje kwotę najniższej emerytury, czyli w tym przypadku 1100 zł. Jeżeli ktoś ma niższą emeryturę ze względu na to, że nie wypracował sobie stażu emerytalnego, to ma dofinansowanie.

    Z tych danych, które mamy, ponad 52 tys. świadczeń jest wypłacanych, z tego w pełnej wysokości, czyli 1100 zł, 20 tys., czyli trochę mniej niż połowie osób, która w ogóle nie była uprawniona, matkom, głównie matkom, ale zdarzają się ojcowie, którzy w tym programie uczestniczą. Tak że to też jest bardzo ważne rozwiązanie, oczywiście ono będzie kontynuowane.

    Program ˝Opieka 75+˝ kierowany jest do samorządu na wzmocnienie usług opiekuńczych. W tym przypadku mówimy o mieszkańcach gmin do 60 tys., czyli tych miejscowości, gdzie tego wsparcia potrzeba więcej. Oszacowaliśmy, że na ten program potrzebne są też środki. One są w dyspozycji naszego ministerstwa. W kontekście tego pytania pani poseł Bartuś dotyczącego wsparcia współpracy z opieką zdrowotną, z Ministerstwem Zdrowia - oczywiście też w tym zakresie jak najbardziej tak, później też programy czy świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł. To też jest wyjście naprzeciw. Z tego programu ˝Opieka 75+˝ skorzystało 427 gmin. Myślę, że ta kwota też jest istotna.

    I dwa programy, bo czas mi się kończy, bardzo ważne. Program ˝Senior+˝ - z 50 mln wzrost nakładów do 80 mln. W 2015 r. było 30 mln, wzrost o 50 mln, czyli 80 mln. Kwota przeznaczona dla samorządów na tworzenie dziennych domów seniora+, klubów seniora+. Na koniec tego roku będzie funkcjonowało ponad 800 placówek. To też zdecydowanie poprawi sytuację osób starszych.

    Ostatnim programem, o którym krótko powiem, jest program ASOS, czyli aktywność społeczna osób starszych. Program, który ma dofinansowanie w kwocie 40 mln zł. W tym roku (Dzwonek) z tego programu zostało zrealizowanych 311 projektów, zapotrzebowanie było wyższe. To jest program skierowany do organizacji pozarządowych, które mogą z tych programów skorzystać. Te programy cieszą się dużym uznaniem. Wymieniłem tylko kilka z tych, które pokazują rolę naszego ministerstwa, jeśli chodzi o politykę senioralną.

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Obecnie w Polsce żyje ok. 9 mln ludzi, którzy mają 60+. Wiadomo, że prognozy zakładają w 2050 r. wzrost do blisko 14 mln, zatem osoby starsze będą stanowiły ok. 40% naszego społeczeństwa. Dobrze, że żyjemy dłużej, natomiast wyzwania są również przed ministerstwem. Co zatem? Jakie zamierzenia wspierające osoby w srebrnym wieku i poprawiające jakość ich życia ma w planach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

16. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Pani Poseł! Panie Marszałku! Będziemy kontynuować te programy, o których mówię, bo to jest bardzo ważne. To jest duży wzrost nakładów na politykę senioralną, którą traktujemy też jako politykę rodzinną, bo seniorzy przecież są bardzo ważną częścią naszych narodzin.

    Pierwsza kwestia jest już w konsultacjach społecznych. Zostanie przyjęta przez Radę Ministrów ˝Emerytura+˝, czyli trzynasta emerytura. To będzie na stałe wpisane do ustawy, czyli nie będzie to już jednorazowe świadczenie, ale świadczenie dodatkowe w kwocie najniżej emerytury. To jest ta pierwsza rzecz.

    Druga rzecz: kwestia waloryzacji. Utrzymujemy waloryzację procentowo-kwotową, aby te najniższe świadczenia wzrastały, były wyższe niż do tej pory. W przyszłorocznym budżecie zapewniamy, że to najniższe świadczenie powinno wzrosnąć co najmniej o 70 zł. Przewidujemy, że najniższa emerytura wzrośnie o 100 zł, do 1200 zł, czyli też wzrost nakładów.

    Kontynuujemy program ˝Senior+˝. Mamy zapewnione środki w kwocie 80 mln zł. Program jest ogłoszony, przyjmujemy wnioski poprzez samorządy, samorządy - do urzędów wojewódzkich do 7 stycznia. Tak że jeżeli któryś z samorządów jest zainteresowany, zachęcamy, żeby te wnioski składać.

    Program ASOS z 40 mln zł przeznaczonych zaraz na początku stycznia - program zostanie ogłoszony - skierowany jest do stowarzyszeń. Będziemy zarówno kontynuować program ˝Opieka 75+˝, jak też będziemy kontynuować te programy, które wynikają z naszego nowo powołanego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, a teraz z Funduszu Solidarnościowego. Mamy nadzieję, że dzisiaj Sejm rozstrzygnie już o powołaniu, zamianie na Fundusz Solidarnościowy, gdzie również ta działka dotycząca emerytów, rencistów będzie miała duże znaczenie.

    Warto przypomnieć, że w 2018 r. przyjęliśmy dokument ˝Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność˝ dotyczący polityki wobec osób starszych. Zawarte są te działania, o których mówiłem, ale też wpisuje się nowe działania, m.in. kwestię powołania pełnomocnika rządu do spraw demografii, która w jakiś sposób obejmować będzie ludzi starszych, bo to jest ważne. W ramach tych działań, które podejmujemy, wsparcie dla seniorów dotyczące ich materialnego bezpieczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym, aktywnego uczestnictwa, ale również tej solidarności międzypokoleniowej będziemy utrzymywać, wspierając finansowo.

    Program 500+ dla osób niesamodzielnych, który dotyczy w większości osób starszych, tj. 4,5 mld zł. Liczymy na to, że (Dzwonek) ponad 800 tys. osób z tego programu skorzysta. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.