Zgłoś uwagi

Podsumowanie 7. posiedzenia Sejmu

W poniedziałek 2 marca odbyło się 7. posiedzenie Sejmu. Posłowie zapoznali się z informacją rządu o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Izba uchwaliła też ustawę umożliwiającą podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie ze strony wirusa. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, na którego prośbę zwołano obrady.
wtorek, 3 marca 2020 09:45
Zdjęcie nr 2, fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

W poniedziałek 2 marca odbyło się 7. posiedzenie Sejmu. Posłowie zapoznali się z informacją rządu o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Izba uchwaliła też ustawę umożliwiającą podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie ze strony wirusa. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, na którego prośbę zwołano obrady.

Informacja rządu

Informację rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak podkreślił, w Polsce nie stwierdzono jak dotąd potwierdzonych przypadków wystąpienia koronawirusa. Według danych przytoczonych przez ministra, hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Łukasz Szumowski przedstawił także szczegółowo działania podjęte przez rząd i podległe mu służby w obliczu epidemii oraz poinformował o poczynionych przygotowaniach na przyjęcie ewentualnych pacjentów zarażonych koronawirusem. Jak powiedział, obecnie 79 oddziałach szpitalnych dysponuje liczbą ponad 2900 łóżek zakaźnych, a ich liczba może ulec ponad dwukrotnemu zwiększeniu. „To, że nowy koronawirus pojawi się w Polsce, jest pewne; ważne, jak na to zareagujemy” – powiedział szef resortu zdrowia.

Głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef rządu zaapelował, aby zachować rozwagę i powagę ws. koronawirusa i nie wykorzystywać tej kwestii do rozgrywek partyjnych. Jak podkreślił, Polska jest przygotowana w najlepszy możliwy sposób na przypadek koronawirusa. Zdaniem premiera sejmowa debata jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo poważnie rząd traktuje ten problem.

Po dyskusji Sejm przyjął informację rządu do wiadomości.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, przewidującej wprowadzenie szczególnych rozwiązań z związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Uchwalone przepisy umożliwiają podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego i są uzupełnieniem już istniejących regulacji dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Izba przeprowadziła II czytanie projektu, po czym niezwłocznie przystąpiła do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami i całością projektu.

Przyjęte przepisy przewidują m.in. możliwość polecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania obowiązków zdalnie z domu. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Właściwy minister będzie mógł ograniczyć lub zawiesić działanie placówek edukacyjnych lub uczelni wyższych. Możliwe będzie dokonywanie zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Uchwaloną przez Sejm ustawą zajmie się teraz Senat.

Fotogaleria: Flickr, Instagram

 

* * *

Summary of the 7th sitting of the Sejm

The 7th sitting of the Sejm was held on Monday, 2 March. At the sitting, the deputies were informed by the government about the state’s measures and progress on the preparations in response to the threat of the coronavirus epidemic. The Chamber also passed a resolution to allow taking measures to minimise the threat of the virus. The sitting was called by President Andrzej Duda, who was in attendance.

Communication from the government

The Minister of Health Łukasz Szumowski presented the government’s communication on the state’s measures and progress on the preparations in relation to epidemic threats in Poland and Europe. He emphasised that so far, no cases of the novel coronavirus have been confirmed in Poland. According to the data cited by the minister, 121 people are being hospitalised, 237 have been put under home-quarantine and more than 3,600 are under epidemiological supervision. Łukasz Szumowski also gave a detailed account of the measures taken by the government and its subordinate services to tackle the epidemic threat and informed about the preparations made to receive potential patients infected with the coronavirus. He said that currently there are more than 2,900 beds for the infected available across 79 hospital wards, with reserves allowing to more than double that number. ‘There is no doubt that the novel coronavirus will reach Poland; what matters the most is how we respond to it,’ said the head of the Ministry of Health.

Prime Minister Mateusz Morawiecki also addressed the assembly. In his speech, the head of the government called for approaching the coronavirus with gravity and caution and not turn it into a subject of political squabbles. He emphasised that Poland is prepared in the best way possible to tackle the coronavirus. The Prime Minister stated that parliamentary discussion serves as the best proof of just how seriously the government treats this issue.

After the debate, the Sejm acknowledged the government’s communication.

Act on special measures aimed at prevention and control of COVID-19, other infectious diseases and the resulting crisis situations

The government forwarded a draft act providing for the implementation of special measures in response to the threat of the coronavirus epidemic to the Sejm. The adopted provisions will allow for taking measures to minimise the threat to public health and complement the existing regulations on prevention and control of infectious diseases. The Chamber then proceeded to the second reading of the draft, which was immediately followed by a vote on the amendments submitted and the draft as a whole.

Among other things, the adopted regulations provide for the possibility of employers instructing their employees to work remotely from home. Parents caring for their children in an event of a nursery, pre-school or school being closed, will be entitled to an additional family allowance. The competent minister will be able to limit or suspend the activity of education facilities or universities. It will be possible to place orders for goods or services required for the prevention of COVID-19 without resorting to regulations on public procurement.

The Act adopted by the Sejm will now be referred for examination by the Senate.

Photos: Flickr, Instagram


Źródło: http://194.41.13.183/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=E513474335A1446FC125852000301A45

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.