Zgłoś uwagi

76. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej. Uroczystości na Ukrainie z udziałem Wicemarszałek Sejmu

Małgorzata Gosiewska zakończyła dwudniową wizytę na Ukrainie, która odbywała się w sobotę i niedzielę (22 i 23 lutego). Głównym jej punktem było upamiętnienie 76. rocznicy zbrodni na polskiej ludności w Hucie Pieniackiej. 28 lutego 1944 r. ukraińscy żołnierze z 4. pułku policji SS 14. Dywizji SS Galizien, dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz wspierani przez ukraińskie bojówki i członków oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności w tej liczącej około 1000 mieszkańców wsi.
poniedziałek, 24 lutego 2020 10:40
Zdjęcie nr 13, fot. Konsulat Generalny RP we Lwowie

Małgorzata Gosiewska zakończyła dwudniową wizytę na Ukrainie, która odbywała się w sobotę i niedzielę (22 i 23 lutego). Głównym jej punktem było upamiętnienie 76. rocznicy zbrodni na polskiej ludności w Hucie Pieniackiej. 28 lutego 1944 r. ukraińscy żołnierze z 4. pułku policji SS 14. Dywizji SS Galizien, dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz wspierani przez ukraińskie bojówki i członków oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności w tej liczącej około 1000 mieszkańców wsi.

Wizyta rozpoczęła się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Wicemarszałek Gosiewska uczciła również pamięć ukraińskich żołnierzy poległych w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. W pierwszym dniu wizyty delegacja złożyła także wizytę w sobotnio-niedzielnej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w Żółkwi. W tej samej miejscowości Wicemarszałek Sejmu odwiedziła też kolegiatę św. Wawrzyńca, gdzie w krypcie kościelnej pochowany jest Hetman Stanisław Żółkiewski. Małgorzata Gosiewska złożyła kwiaty na jego grobie i wpisała się do księgi pamiątkowej. Przypomniała też, że Sejm ustanowił 2020 rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W dalszej części dnia delegacja złożyła kwiaty na grobach polskich żołnierzy na cmentarzu w Zboiskach koło Lwowa oraz na cmentarzu janowskim we Lwowie.

Pierwszy dzień wizyty zakończyła uroczysta msza św. w Katedrze Lwowskiej w intencji ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej. We mszy uczestniczyli liczni goście z Polski, potomkowie ofiar oraz mieszkańcy Lwowa. Wicemarszałek Sejmu wygłosiła do zebranych w katedrze przemówienie. – Potrzeba nam stanąć w prawdzie i na tym gruncie budować pojednanie – powiedziała Małgorzata Gosiewska.

Drugi dzień wizyty na Ukrainie to upamiętnienie 76. rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej. Podczas uroczystości odczytany został list prezydenta Andrzeja Dudy. „Zbrodnia w Hucie Pieniackiej jest porażającym świadectwem tego, co w istocie oznaczała ówczesna akcja antypolska, będąca niczym innym, jak ludobójczą czystką etniczną” - zaznaczył w korespondencji Prezydent. Wicemarszałek Gosiewska złożyła przed pomnikiem ofiar kwiaty w imieniu Sejmu.

***

Wystąpienie Wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej
po zakończeniu mszy św. w intencji ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej

 

Szanowni Panowie Ministrowie,
Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego,
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka,
Szanowni Państwo zgromadzeni na uroczystości,

W tym roku mija 76 lat od dnia, w którym ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policyjnego SS 14. Dywizji SS „Galizien”, dowodzeni przez niemieckiego kapitana oraz wspierani przez ukraińskie bojówki i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności we wsi Huta Pieniacka.

Ten dzień, w którym życie straciło blisko 900 osób, na trwałe zapisał się na kartach naszej historii, jako straszliwy przykład okrucieństwa tamtego okresu. 28 lutego 1944 roku o świcie 4. Pułk Policji SS ostrzelał wieś z broni maszynowej i moździerzy. Przechwyconą ludność prowadzono grupami do stodół, zamykano i palono, a próbujących uciekać rozstrzeliwano.

Działania te były niewyobrażalną tragedią nie tylko dla Polaków, którzy w Hucie Pieniackiej stracili najbliższych, ale również dla całego polskiego narodu. Ogrom nieszczęścia, jakie rozegrało się tamtego dnia, wciąż dogłębnie nas porusza i dlatego wymaga stałego upamiętniania tragicznych wydarzeń, które - nie bójmy się tego powiedzieć – były zbrodnią wojenną.

Nie byłoby nas jednak tutaj, gdyby nie wysiłek rodzin i członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka skierowany na upamiętnienie ofiar i „walkę o prawdę” o dokonanej zbrodni. Pragniemy wam z całego serca za to podziękować. Zwłaszcza, że przez lata nie mieliście należytego wsparcia Państwa Polskiego i byliście w tej walce osamotnieni.

Obchodzone corocznie uroczystości w Hucie Pieniackiej to wyraz naszego szacunku dla wszystkich ofiar. To forma spłaty długu pamięci wobec tych, którzy niewinnie stracili życie, ale również gest wobec młodych pokoleń.

Czasem w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce na Wołyniu można zaobserwować dwie skrajne tendencje. Z jednej strony, dąży się do pomijania przeszłości i skupieniu na relacjach polityczno- gospodarczych. Z drugiej strony, stanowiska, które koncentrują uwagę wyłącznie na popełnionych zbrodniach.

W tej kwestii konieczne jest jednak znalezienie innego rozwiązania. Potrzeba nam stanąć w prawdzie i na tym gruncie budować pojednanie.  

Wyraźnie trzeba podkreślić, że budowanie pojednania możliwe jest tylko wtedy, gdy oparte będzie na dwóch filarach: rozliczeniu, które zakłada rzetelne poznanie i uznanie prawdy oraz przebaczeniu.

Jak podkreślał śp. Prezydent Lech Kaczyński, podczas pobytu w Hucie Pieniackiej „prawdziwa przyjaźń wymaga mówienia całej prawdy, także tej najtrudniejszej i najboleśniejszej”.

W tym względzie jesteśmy zobowiązani realizować duchowy testament Jana Pawła II, orędownika porozumienia, który w liście z lipca 2003 r. z okazji 60. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu pisał:

„Nowe tysiąclecie, w które niedawno wkroczyliśmy, wymaga, aby Ukraińcy i Polacy nie pozostali zniewoleni smutnymi wspomnieniami przeszłości. Rozważając minione wydarzenia w nowej perspektywie i podejmując się budowania lepszej przyszłości dla wszystkich, niech spojrzą na siebie nawzajem wzrokiem pojednania.

Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień, i w ten sposób przyczyniać się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój”.

Takie „pojednanie w duchu prawdy” ma jeszcze jeden ważny wymiar- polityczny.  

Wyjaśniona przeszłość nie będzie mogła być stosowana, zwłaszcza przez Rosję, do wywoływania konfliktów i napięć  pomiędzy naszymi krajami.

Z nadzieją również patrzymy na to, co w ostatnim czasie dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich. Zwłaszcza na przychylność władz w Kijowie wobec działań poszukiwawczych, dzięki którym możliwe będzie upamiętnienie poległych polskich żołnierzy we Lwowie i w innych miejscach. Stanowi to ważny krok w kierunku załagodzenia emocji wokół trudnej przeszłości.

Ufamy, że ten pozytywny klimat współpracy będzie nadal podtrzymywany i doprowadzi do rozwiązania trudnych kwestii dwustronnych, dzięki czemu będziemy mogli odważnie patrzeć w przyszłość. Pamiętajmy, że wszystko, co zrobimy dziś wpłynie na nasze jutro. I niech ta idea przyświeca nam w odpowiedzialnym myśleniu o naszym państwie i jego obywatelach.

 

***

The 76th anniversary of the Huta Pieniacka massacre. Commemoration ceremony in Ukraine attended by the Vice-Marshal of the Sejm

Małgorzata Gosiewska has concluded a two-day visit to Ukraine which took place on Saturday and Sunday (22 and 23 February). Its main objective was to commemorate the 76th anniversary of the massacre of the Polish population in Huta Pieniacka. On 28 February 1944, Ukrainian soldiers from the 4th SS Police Regiment of the 14th Galizien SS Division, commanded by a German captain and supported by Ukrainian military groups and members of a Ukrainian nationalist unit, suppressed the Polish population in this village of approximately 1 000 residents.

The visit began with laying wreaths at the Cemetery of the Defenders of Lwów. Vice-Marshal Gosiewska also honoured the memory of the Ukrainian soldiers who fell in the Ukrainian-Russian war. On the first day of the visit, the delegation also visited a Saturday-Sunday school run by the Dominican Sisters of the Immaculate Conception in Zhovkva (Polish: Żółkiew). The Vice-Marshal of the Sejm also visited the St. Lawrence collegiate church whose vault is the burial place of Hetman Stanisław Żółkiewski. Małgorzata Gosiewska laid flowers on his grave and made an entry in the memorial book. She also reminded that the Sejm declared 2020 the year of Hetman Stanisław Żółkiewski. Later on during the day, the delegation laid flowers on Polish soldiers’ graves at the Zboiska cemetery near Lviv and at the Yanivsky Cemetery in Lviv.

The first day of the visit was concluded with a solemn mass at the Lviv Cathedral for the intention of the victims of the Huta Pieniacka massacre. Numerous guests from Poland, descendants of the victims and Lviv residents attended the mass. The Vice-Marshal of the Sejm delivered a speech to the congregation gathered in the cathedral. “We need to face the truth and build reconciliation on that ground,” said Małgorzata Gosiewska.

The second day of the visit to Ukraine was dedicated to commemorating the 76th anniversary of the Huta Pieniacka massacre. A letter by President Andrzej Duda was read out during the celebrations. “The Huta Pieniacka massacre is a striking testimony of the essence of the anti-Polish campaign of that time which was nothing other than a genocidal ethnic cleansing,” pointed out the President in his letter. Vice-Marshal Gosiewska laid flowers at the foot of the monument to the victims on behalf of the Sejm.

***

Speech by Vice-Marshal of the Sejm Małgorzata Gosiewska
after the solemn mass for the intention of the victims of the Huta Pieniacka massacre

Dear Ministers,
Representatives of the Diplomatic Corps,
Dear Members of the Huta Pieniacka Association,
Ladies and gentlemen gathered at the commemoration ceremony,

This year marks 76 years since the day when Ukrainian soldiers of the 4th SS Police Regiment of the 14th ‘Galizien’ SS Division, commanded by a German captain and supported by Ukrainian military groups and members of a Ukrainian nationalist paramilitary unit, suppressed the Polish population in the Huta Pieniacka village.

This day, when almost 900 persons lost their lives, has found a permanent place in our history as a horrendous example of cruelty of that time. On 28 February 1944, at dawn, the 4th SS Police Regiment shelled the village using machine weapons and mortars. Those captured were led in groups to barns, locked inside and burnt, while those who tried to escape were shot.

These actions were an inconceivable tragedy not only for the Poles who lost their relatives in Huta Pieniacka but also for the whole Polish nation. The scale of the calamity, which took place on that day, still touches us deeply and hence requires continuous commemoration of those tragic events which – let us state it clearly – were a war crime.

However, we would not be here, if it had not been for the effort of the families and members of the Huta Pieniacka Association directed at commemorating the victims and ‘fighting for the truth’ about the committed crime. We wish to thank you for that from the bottom of our hearts. Particularly, as for many years you lacked due support from the Polish State and fought this war alone.

The annual commemoration ceremonies at Huta Pieniacka reflect our respect for all victims. It is a form of debt repayment towards those who innocently lost their lives but also a gesture towards the young generations.

Sometimes, two extreme tendencies may be observed with respect to the Volhynia events. On the one hand, there are those who seek to ignore the past and focus on political and economic relations. On the other, there are approaches concentrating only on the crimes committed.

It is necessary, however, to find a different solution to the issue. We need to face the truth and build reconciliation on that ground.  

We have to clearly state that building reconciliation is only possible, if it is based on two pillars: accountability, which assumes a sound understanding and acknowledgement of the truth, and forgiveness.

As late President Lech Kaczyński stressed during his visit to Huta Pieniacka, “a real friendship requires telling the whole truth, including one that is difficult and painful”.

In this regard, we are committed to execute the spiritual testament of John Paul II, an advocate of agreement, who – in his letter of July 2003 written on the occasion of the 60th anniversary of the Volhynia events – wrote:

“The new millennium we have recently entered requires Ukrainians and Poles not to remain enslaved by the sad memories of the past. Reminiscing about the past events in a new perspective and taking on the construction of a better future for us all, let them look at each other with forgiveness.

If God forgave us in Christ, there is a need for believers to be able to forgive each other the wrongs they have suffered and ask for forgiveness of their own offences, hence contributing to building a world that respects life, justice, harmony and peace”.

Such “reconciliation in the spirit of truth” has one more important dimension – the political one.  

The clarified past shall not be susceptible to be used, particularly by Russia, for triggering conflicts and tensions between our countries.

We also look with hope at the recent developments in Polish-Ukrainian relations. This regards in particular the favourable stance of Kyiv authorities towards the search operations which will make it possible to commemorate the fallen Polish soldiers in Lviv and other locations. This is an important step towards easing emotions linked to the difficult past.

We trust that this positive climate of co-operation will continue and lead to solving difficult bilateral issues, allowing us to look boldly into the future. Let us remember that all that we do today, will affect our tomorrow. Let this idea guide us in responsible thinking about our country and its citizens.


Źródło: http://194.41.13.183/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=19AF486B9C185F2CC125851800399F84

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.