Zgłoś uwagi

Podsumowanie pierwszego dnia obrad 5. posiedzenia Sejmu

Głównym punktem środowych (12 lutego) prac Izby było II czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Posłowie zaczęli też prace nad rządową propozycją wspierania prozdrowotnych wyborów konsumenckich i przeprowadziła II czytanie projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne.
czwartek, 13 lutego 2020 12:50
Zdjęcie nr 4, fot. Kancelaria Sejmu / Krzysztof Kurek

Głównym punktem środowych (12 lutego) prac Izby było II czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Posłowie zaczęli też prace nad rządową propozycją wspierania prozdrowotnych wyborów konsumenckich i przeprowadziła II czytanie projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne.

I czytania

Rząd przedstawił projekt zmian w prawie mających na celu promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów. Jak podkreślają wnioskodawcy, jego założeniem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia do walki z nadwagą i otyłością. Projekt przewiduje nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny oraz na napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml. Rząd proponuje także zmiany w prawie zamówień publicznych, tak aby polityka zakupowa państwa uwzględniała aspekty zdrowotne. Znaczna większość pozyskanych środków zasili budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostała część trafi do gmin oraz wzmocni finansowo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wspierający aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Sejm zdecyduje o dalszych losach projektu w bloku głosowań.

Dostosowanie przepisów podatkowych do przepisów Unii Europejskiej jest celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. o uszczelnienie systemu podatku CIT, zmiany w ustawie o VAT dotyczące handlu między państwami UE. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych do rozpatrzenia.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w przepisach podatkowych, wśród nich m.in. dostosowanie ustawy o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., ograniczenie liczby rocznych obliczeń (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe oraz wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta. Sejm skierował projekt do rozpatrzenia w KFP.

II czytania

Sejm kontynuował prace nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, następnie w trwającej blisko sześć godzin debacie przedstawiciele klubów i koła poselskiego zaprezentowali swoje stanowiska. Rada Ministrów przedstawiła projekt zrównoważonego budżetu państwa, w którym wydatki równoważone są przez dochody – ich poziom wyniesie 435,3 mld. zł. Ponadto projekt zakłada utrzymanie wszystkich programów społecznych, m.in. Rodzina 500 plus, Dobry start, 13. Emerytura. Projekt skierowano ponownie do KFP w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania

Posłowie pracowali także nad projektem ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zgodnie z założeniami projektu, ma on wzmocnić polski system emerytalny poprzez tworzenie silnego filara kapitałowego opartego na powszechnych kontach indywidualnych. Środki na tych kontach będą prywatną własnością przyszłych emerytów. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które przedstawią dodatkowe sprawozdanie.

Usprawnienie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, a dzięki temu znaczące przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego jest celem projektowanej nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. W związku ze zgłoszonymi w II czytaniu poprawkami Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Infrastruktury.

Informacja o działalności Trybunału Konstytucyjnego

Posłowie zapoznali się także ze stanowiskiem połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej na temat informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. i wysłuchali oświadczeń w imieniu klubów i koła poselskiego.

Ślubowanie poselskie

Ślubowanie złożył poseł Mariusz Gosek. W ławach poselskich zastąpił on wybranego do Parlamentu Europejskiego posła Dominika Tarczyńskiego.

Fotogaleria: Instagram, Flickr

Retransmisja obrad: YouTube

***

Summary of the first day of the 5th sitting of the Sejm

The main item on the agenda during Wednesday’s (12 February) proceedings of the Chamber was the second reading of the draft Budget Act for 2020. The deputies also began work on the government’s proposal to support pro-health consumer choices and held the second reading of the draft Act on the transfer of funds from Open Pension Funds (OFEs) to Individual Retirement Accounts (IKEs).

First readings

The government presented draft legislative amendments aimed at promoting pro-health consumer choices. As the submitting parties emphasize, the bill assumes the use of the fiscal policy as a tool to fight overweight and obesity. It provides for imposing a special charge on beverages containing sugars, sweeteners, caffeine and taurine, among other things, as well as alcoholic beverages sold in packages of up to 300 ml. The government also proposes amending the public procurement law so as to include health aspects in the state’s contracting policy. The large part of the funds acquired will mostly contribute to the budget of the National Health Fund, while their remaining part will be injected into gmina budgets as well as the Physical Development Fund which promotes physical activity of children and youth. The Sejm will decide on the future of the bill in the voting block.

Alignment of tax legislation with EU provisions is the objective of the government’s draft amendments to the CIT Act, the VAT Act, the Act on the exchange of tax information with other countries and certain other acts. The amendments concern, among other things, the sealing of the CIT system as well as introducing changes in the VAT Act with regard to trade between EU countries. The Sejm forwarded the bill for review by the Public Finance Committee.

The government’s draft amendments to the PIT Act, the CIT Act, the Act on flat-rate tax on certain types of income generated by natural persons and certain other acts provide for a number of changes in tax regulations, including the adjustment of the Income Tax Act to the current Polish Classification of Goods and Services of 2015, limitation of the number of annual calculations (PIT-40A) prepared by pension authorities, and introduction of the possibility of sending fiscal receipts in electronic form to customers. The Sejm forwarded the draft amendments for review by the Public Finance Committee.

Second readings

The Sejm continued work on the draft Budget Act for 2020. The deputies listened to the report of the Public Finance Committee, and then, during a debate lasting nearly six hours, the representatives of parliamentary clubs and the deputies’ group presented their positions. The Council of Ministers tabled a draft balanced State budget, in which expenditure is balanced by revenue, with their level amounting to PLN 435.3 billion each. Finally, the bill assumes that all social programmes will be maintained, including ‘Family 500 plus’, ‘Good Start’, ‘13th Retirement Pension’.   The bill was again forwarded to the Public Finance Committee for the purposes of producing an additional report.

The deputies also worked on a bill on the transfer of funds from Open Pension Funds (OFEs) to Individual Retirement Accounts (IKEs). In line with the bill’s assumptions, it is intended to strengthen the Polish retirement pension system by establishing a strong capital pillar based on universal individual accounts. The funds kept in these accounts will be the private property of future retirees. The bill was again submitted to the Public Finance Committee and to the Social Policy and Family Committee, which will produce an additional report.

Improving the performance of land surveying and cartography works, and thus significantly speeding up investment and construction processes, is the objective of the draft amendment to the land surveying and cartography act. In line with the amendments tabled during the second reading, the Sejm decided to once again forward the bill to the Infrastructure Committee.

Information on the activity of the Constitutional Tribunal

The deputies were also informed of the position of the combined Justice and Human Rights and Legislative Committee on information on significant problems arising from the activity and case-law of the Constitutional Tribunal in 2018 and listened to statements made on behalf of parliamentary clubs and the deputies’ group.

Deputy swearing-in ceremony

Deputy Mariusz Gosek took his oath. He replaced Deputy Dominik Tarczyński who was elected to the European Parliament.

Photos: Instagram, Flickr

Video of the sitting: YouTube


Źródło: http://194.41.13.184/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=F90AB1254C5CC9FAC125850D0043EAFF

Czytaj więcej

Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.